Welcome to the N.H.K. - Modokashii Sekai No Ue De

BPM: 188
Db5-Gb5-Bb5-F6,G6,F,B5,D6,Eb6,F,G,E5-F5-G5-D6,F6, 
E6, ,D6, , ,Cb5-Gb5-F6,G6,F,D,E6,B5,D
D5-C6-E6-G6, , , ,Ab4,D4, , ,B5/2,C6/1.8
Gb3-Db6,D-D4,D6-Ab4,D4-Bb5,D6-B4,G6, ,F6/2,F/1.8
Eb4,B4-E6,F5,G5,D6, , ,G6/2,A6/1.8
Cb5-Gb5-Db6-Gb6-Bb6,B,B,A6,B,A,G6, 
B4-F5-A5-D6-F6, ,A6,Cb5-G5-A5-B5-E6-G6, , , 
B5/2,C6/1.8,Gb4-Db6,D-D5,D6,Bb5-D5,B-D6,G6, 
Ab5-F6,A-F-E4,B4-G5-E6,G-E-F5,B4,G5-D6, , ,G6/2
A6/1.8,Cb5-Db6-Gb6-Bb6-A5,B,B,A6,B,A,G6, 
B4-F5-A5-D6-F6, ,A6,Cb5-A5-B5-E6-G6, , , , 
Db4-D6-Eb6-F6,Ab4,D5-F6,E5-E6/2,F6/1.8,F5,Gb6
A6,G,Cb4,G4-E6,D5,E5,B5, , ,G6/2,A6/1.8
Bb3-Db6-B6,B-F4,Ab4-B,A6-D5,A5-B6,A6,A, 
E4-D5-B5-E6-Gn6, ,G,F4-D5-E5-D6-A6, , 
G4-E5-E6-G6-B6, ,A4-D6-B6,E5,Gb5,B5-Cb7,C6-E6, 
A4,A6/2,G6/1.8,D4-F6,A4,D5,E5,F5,A5,D6,A3
D3-Ab4-D5-Eb5-F5, , , , , ,F3-F4-A4-D5, 
Gb3-Bb5-Db6-G6-B6,D4,Ab4-B6,D-A6/2,B/1.8,B4
B6,A6,B,Eb4-D6-F6-A6,G6-B4/2,G/1.8,F5,B4
G5,B4,E4-A6,D4-B6,Cb4-D6-E6-C7,G4/2,E6/1.8
D5,G-C7,E5,E6,G4-A6,G6-C4,D4-D6-G6,A4-F6,F-D5
E5-G6/2,A6/1.8,F5,D5,F4-A5-D6, 
Gb3-Bb5-Db6-G6-B6,D4,Ab4-B6,D-A6/2,B/1.8,B4
B6,A6,B,Eb4-D6-F6-A6,G6-B4/2,G/1.8,F5,B4
G5,B4,E4-A6,D4-B6,Cb4-D6-E6-C7,G4/2,E6/1.8
D5,G-C7,E5,E6,G4-A6,G6-C4,D4-A4-D6-G6,F6,F,G6
Dn4-Cb5-D6-F6-A6, ,B6, ,Eb5-Bb5-E6-Gb6,Ab6,B6
Dn5-B5-G6, , , ,G6,Db5-B5-G6,A6,B6,G6-B5-Cn5-G5/2
E6/1.8, , ,E,G6,Cb5-G5-E6-C7, ,B4-F5-A5-D6, 
A4-E5-G5-C6, ,E5,A4,Db4-E5-G5-C6-D7, ,D7,G6
G,F6,E6,F/2,G6/1.8,G4-D5-C6, , ,D5-A5-B5, 
D5,A5,B5,G4-C5-D5-A5, , ,G4-D5-A5-B5, ,D5,A5,B5
G4-E5-C6, , ,G3-D5-A5-B5, ,D5,B5,D,G4-C5-D5-A5
C5,D4-D5,G3-G5-B5, , , , 

nhk