The Heavy - Short Change Hero

BPM: 188
C#3-C4/2, ,G#4/3,C5/3,E5-C3,C-E, ,C5-B2,G2-G4,B-E
C3-C4/2, ,G4/3,C5/3,E5-C3,C-E, ,C5-B2,G2-G4,B-E
C3-C4/2, ,G4/3,C5/3,E5-C3,C-E, ,C5-B2,G2-G4,B-E
C3-C4/2, ,G4/3,C5/3,E5-C3,C-E, ,C5-B2,G2-G4,C3-B4
B2-B3/2, ,F#4/3,B4/3,Eb5-B2,B-E, ,B4-B2,G2-F,E-En2
F2-F3/2, ,C4/3,F4/3,Bb4-F2,F-C5, ,B-F,G2-F4,C-Bn2
C3-C4/2, ,G4/3,C5/3,E5-C3,C-E, ,C5-B2,G2-G4,E-E3
C3-C4/2, ,G4/3,C5/3,E5-C3,C-E, ,C5-B2,G2-G4,E
C#3-C4/2, ,G#4/3,C5/3,E5-C3,C-E, ,B2-C5,B4-G2
B2-C5,C3-C4,E5/2,G4/3,C5/3,C-C3,C-C5, ,B2-E5
G2-G4,E5-B2,C3-C4,F#4/2,G4/3,C5/3,E5-C3,C-E,
B2-C5,G2-B4,C-B2,C3-C4,E5/2,G4/3,C5/3,C-C3,C-C5,
B2-E5,G2-G4,B4-C3,B2-B3,F4/2,F/3,B4/3,F5-B2
B,En5,C5-B2,B4-G2,En2-C,F2-F3/2, ,C4/3,F4/3
Bb4-F5-F2,F,E5,C5-F2,G2-Bn4,C-B2,C3-C4/2, 
G4/3,C5/3,En5-C3,C-F5,E,C5-B2,G2-B4,B2-C5
C3-C4-E5/2, ,G4/3,C5/3,F5-C3,C,E5,C5-B2
F3-B4,E3-C5,C#3-C4/2, ,G#4/3,C5/3,Gn5-C3,C
F#5,B2,G#2-E5,B-C5,C3-C4,E5/2,G4/3,C5/3,C5-C3
C-C5, ,E5-B2,G2,B,C3-C4,G4/2,G/3,C5/3,E5-B4-C3
C-C5,E5,B2,G2-E,B2-C5,C3-C4-E5,C5/2,G/3,C5/3
E5-C3,C-C5, ,E5-B2,G2-G4,C3-B4,B2-B3,F4/2,F/3
B4/3,F5-B2,B,En5,C5-B2,G2-B4,C5-E2,E5-F2-F3
F4/2,C4/3,F4/3,Bb4-F5-F2,F,E5,C5-F2,G2-F4,C5-Bn2
C3-C4,F4/2,G4/3,C5/3,F5-C3,C,E5,C5-B2,G2-B4,C5-B2
C3-C4-Gn5,F5/2,G#4/3,C5/3,F5,E5,E,C5,B4,E5
C#3-C4,C5/2,G#4/3,C5/3,C3-C5,C-C3,E5,B2
F#5-G2,B2-E5,C3-C4-G5,G/2,G4/3,C5/3,E-C3,C-E,
B2-C5,G4-G2,B2-E5,C3-C4,C5/2,G4/3,C5/3,C3-C5
C-C3,E5,B2-C5,G2-F5,B2-E5,C3-C4,Gn5/2,G#4/3
C5/3,F5-C3,C-F, ,B2-E5,F3-G4,B4-E3,B2-B3
C5/2,F#4/3,B4/3,B2-C5,C-B,En5,B2,G2-F5,E-E2
F2-F3-G5,G/2,C4/3,F4/3,Bb4-F2,F, ,F2-C5,G2-E5
Bn2-F5/2,G5/1.8,C3-C4/2, ,G4/3,C5/3,E5-C3,C-E,
C5-B2,G2-G4,E5-B2,C3-C4/2, ,G4/3,C5/3,E5-C3,C-E,
C5-B2,G2-G4,E5-B2,C#3-C4,C5/2,G#4/3,C5/3,C3-C5
C-C3,E5,B2,F#5-G2,B2-E5,C3-C4-G5,G/2,G4/3,C5/3
E-C3,C-E, ,B2-C5,G4-G2,B2-E5,C3-C4,C5/2,G4/3,C5/3
C3-C5,C-C3,E5,B2-C5,G2-F5,B2-E5,C3-C4,Gn5/2
G#4/3,C5/3,F5-C3,C-F, ,B2-E5,F3-G4,B4-E3,B2-B3
C5/2,F#4/3,B4/3,B2-C5,C-B,En5,B2,G2-F5,E-E2
F2-F3-G5,G/2,C4/3,F4/3,Bb4-F2,F, ,F2-C5,G2-E5
Bn2-F5/2,E/1.8,C5-C3-C4/2, ,G4/3,C5/3,E5-C3,C-E,
C5-B2,G2-G4,E5-B2,C3-C4/2, ,G4/3,C5/3,E5-C3,C-E,
C5-B2,G2-G4,E5-B2,F#3/2, ,C#4/3,F4/3,A4,C5, ,C,C,C
Eb5-F3/2, ,C4/3,F4/3,A4-C5,C,E5,C,F4,C,C4-En5/2,
G#4/3,C5/3,E5,E, ,C5,G4,F5,C4-C5/2, ,G4/3,C5/3,E5
E, ,C5,G4,Eb5,F3/2, ,C4/3,F4/3,A4,C5, ,C,F4,Eb5
F3/2, ,C4/3,F4/3,A4-C5,C,E5,C,F4,G4,C4/2, ,G4/3
C5/3,En5,E, ,C5,G4,E5,C4/2, ,G4/3,C5/3,E5,E, ,C5
C,Eb5,F#3-Eb6,C#5/2,C4/3,F4/3,A4,C5, ,A,C,C
F3-E6/2, ,C4/3,F4/3,A4-C5,C,E5,C,F4,C,C4-En6/2,
G#4/3,C5/3,E5,E, ,C5,G4,F5,C4-C6/2, ,G4/3,C5/3,E5
E, ,C5,C,Eb5,Eb6-F3/2, ,C4/3,F4/3,A4,C5, ,E5,C,E
F3-E6/2, ,C4/3,F4/3,A4,C5, ,E5,C,En,C4-E6/2,
G4/3,C5/3,E5,E,E,E,E,F5,G#3/2, ,Eb4/3,G4/3,Cn5
E5, ,C5,G4,E,C#4, ,En5,E, ,C5,Bn4,C, ,E,C,C,
E, , ,C4,F#4/2,G#4/3,C5/3,E5,E, ,C5,B4,C,C4,E5/2
G4/3,C5/3,C,C, ,E5,G4,E,B3,F4/2,F/3,B4/3,Eb5-F5
E,En,C5,B4,C,F3/2, ,C4/3,F4/3,Bb4-F5,C5,E5,C,Bn4
C,C4/2, ,G4/3,C5/3,E5,F5,E,C5,B4,C,E-C4/2, ,G4/3
C5/3,F5,E,E,C5-C3,F3-B4-G5,C5-E3,C#3-C4-C6,C5/2
G#4/3,C5/3,C5-C3,C-C5,En5,Bn2,G2-F#5-D#6,E5-B2
G5-En6-C3-C4,G5/2,G4/3,C5/3,E5-C3,C-E, ,C5-B2
G2-G4-G6,B2-E5,C3-C4-F6,C5/2,G4/3,C5/3,C-C3
C-C5-D6/2,E6/1.8,F6-E5,B2-C5,G2-F5,E5-B2,C3-C4
Gn5/2,G#4/3,C5/3,F5-C3,C-F, ,B2-E5,F3-G4,E3-B4-G5
B2-B3-C6,C5/2,F4/3,B4/3,C5-B2,B-C,E5,B2,G2-F5
E2-E5-D6,F2-F3-G5-E6,G5/2,C4/3,F4/3,Bb4-F2,F,D6
C5-F2,G2-E5,Bn2-F5/2,E/1.8,C5-C6-C3-C4/2, ,G4/3
C5/3,E5-C3,C-E, ,B2-C5,G2-G4,B2-E5,C3-C4/2, ,G4/3
C5/3,E5-C3,C-E, ,B2-C5,G2-G4-G5,B2-E5
C#3-C4-C6,C5/2,G#4/3,C5/3,C5-C3,C-C5,En5
Bn2,G2-F#5-D#6,E5-B2,G5-En6-C3-C4,G5/2,G4/3
C5/3,E5-C3,C-E, ,C5-B2,G2-G4-G6,B2-E5,C3-C4-F6
C5/2,G4/3,C5/3,C-C3,C-C5-D6/2,E6/1.8,F6-E5
B2-C5,G2-F5,E5-B2,C3-C4,Gn5/2,G#4/3,C5/3,F5-C3
C-F, ,B2-E5,F3-G4,E3-B4-G5,B2-B3-C6,C5/2,F4/3
B4/3,C5-B2,B-C,E5,B2,G2-F5,E2-E5-D6,F2-F3-G5-E6
G5/2,C4/3,F4/3,Bb4-F2,F,D6,C5-F2,G2-E5,Bn2-F5/2
E/1.8,C5-C6-C3-C4/2, ,G4/3,C5/3,E5-C3,C-E,
B2-C5,G2-G4,B2-E5,C3-C4/2, ,G4/3,C5/3,E5-C3,C-E,
B2-C5,G2-G4-G5,B2-E5,C#3-C4-C6,C5/2,G#4/3,C5/3
C5-C3,C-C5,En5,Bn2,G2-F#5-D#6,E5-B2,G5-En6-C3-C4
G5/2,G4/3,C5/3,E5-C3,C-E, ,C5-B2,G2-G4-G6,B2-E5
C3-C4-F6,C5/2,G4/3,C5/3,C-C3,C-C5-D6/2,E6/1.8
F6-E5,B2-C5,G2-F5,E5-B2,C3-C4,Gn5/2,G#4/3,C5/3
F5-C3,C-F, ,B2-E5,F3-G4,E3-B4-G5,B2-B3-C6,C5/2
F4/3,B4/3,C5-B2,B-C,E5,B2,G2-F5,E2-E5-D6
F2-F3-G5-E6,G5/2,C4/3,F4/3,Bb4-F2,F,D6,C5-F2
G2-E5,Bn2-F5/2,E/1.8,C5-C6-C3-C4/2, ,G4/3,C5/3
E5-C3,C-E, ,B2-C5,G2-G4,B2-E5,C3-C4/2, ,G4/3,C5/3
E5-C3,C-E, ,B2-C5,G2-G4-G5,B2-E5
C#3-C4-C6/2, ,G#4/3,C5/3,E5-C3,C-E, ,B2-C5
G2-G4-D#6,E5-B2,C3-C4-E6/2, ,G4/3,C5/3,E5-C3
C-E, ,B2-C5,G2-G4-G6,B2-E5,C3-C4-F#6/2, ,G4/3
C5/3,E5-C3,C-E-D6/2,E6/1.8,F6,B2-C5,G2-G4,B-E5
C3-C4/2, ,G4/3,C5/3,E5-C3,C-E, ,B2-C5,F3-G4
E3-B4-G5,B2-B3-C6/2, ,F4/3,B4/3,Eb5-B2,B-E,
B2-B4,G2-F4,E-En2-D6,F2-F3-E6/2, ,C4/3,F4/3
Bb4-F2,F-C5,D6,F2-B4,G2-F4,Bn2-C5,C3-C4-C6/2, 
G4/3,C5/3,E5-C3,C-E, ,B2-C5,G2-G4,B2-E5,C3-C4/2,
G/3,C5/3,E5-C3,C-E, ,B2-C5,G2-G4-G5,B2-E5
C#3-C4-C6/2, ,G#4/3,C5/3,E5-C3,C-E, ,B2-C5
G2-G4-D#6,E5-B2,C3-C4-E6/2, ,G4/3,C5/3,E5-C3
C-E, ,B2-C5,G2-G4-G6,B2-E5,C3-C4-F#6/2, ,G4/3
C5/3,E5-C3,C-E-D6/2,E6/1.8,F6,B2-C5,G2-G4,B-E5
C3-C4/2, ,G4/3,C5/3,E5-C3,C-E, ,B2-C5,C3-G4
G2-B4-G5,B3-C6/2, ,F4/3,B4/3,Eb5,E, ,B2-B4
C4-F4,E3-E5-D#6,En3-E6/2, ,C4/3,F4/3,Bb4
C5,Eb3-D6,B4,F4,C5,C3-C4-C6/2, ,G4/3,C5/3,En5
E, ,C5,G4,E,C4, , , , , , ,

heavysch

3 симпатии