Subarashiki Hibi - Yoru no Himawari ✌

BPM: 151
E6-B6/4,A6-E7/4,B7, , , , , , , 
A5-E6/4,B5-A6/4,E7, , , , , , , 
D#5-B5-E6-B6,B5,C#6,G#6, , , , 
C5-A5-C6-D6-G6,G5,A5,F#6, , , ,E6
D#5-D6-E6-B6,B5-E6,C#6-F#6,B-E,D5-E6-B6,B5-E6
C6-F6,B-E,B5-C5-C6-A6,A5-D6,B5-E6,A-D,C5-C6-A6
A5-D6,B5-E6,A-D,A3-F5-B5-C6-G#6,E4-C6,B4-D6
C5-G6,C6, ,C5-A5-D6,E6,B3-F5-C6-F6,F4,B4
E5-G5-E6,D5-F5-D6,C5-E5-C6,B4-D5-B5,F4-C5-G5
C4-B4-C5-F5,G5,E5, ,G3-F4-B4-F5,G5,E5, 
A3-F5-B4-F4,G5,B3-A4-F5,E5,E3-G4-E5, ,D4-F4-C5,D5
C4-B4-F5,G4-E5,E5-B5, ,G3-B4-F5,D4-E5,B4-B5, 
A3-C5-A5,E4-D5-B5,B3-E5-C6,F4-F5-D6,E4-G5-E6
B4,D4,B4,C4-C6-F6,G4-G6,C5-E6,G4,G3-B5-F6,D4-G6
B4-E6,E4,A4-B5-F6,E5-G6,B4-F6,F5-E6,E4-G5-E6,B4
D4-F5-C6,B4-B5-D6,C4-C6-F6,C5-E6,E5-C6-B6,C5
G3-B5-F6,D4-E6,D5-B6,B4,A3-B5-A6,E4-G6,B3-A5-F6
F4-G6,E3-G5-E6,B3,E4,D4
C#4-G#6-E7,G4,C5-C6/2,E6/1.8,E5-G6/2,C7/1.8
G4-D#6-F#6-D7,D5,G5-D6-B6,E5,A4-A5-E6-C7,E5
B4-D6-B6/2,A6/1.8,F5-G6,E4-A5-F6,B4,D4-C6-G6
B4/2,A5-F6/1.8,C3-G5-E6,G3,C4-E5/2,G5/1.8,E4-C6
G3-D5-D6,D4,G4-B5,E4,A3-E5-A5,E4,B3-G5/2,F5/1.8
F4-E5,E3-G4-D5, ,E5, 
C#5-B5-C6-F#6,G#6,E6, ,G4-F5-B5-F6,G6,E6, 
A4-F5-A5-B5-F6,G6,B4-A5-B5-F6,E6,E4-B4-G5-E6, 
D#4-B4-F5-C6,D6,C4-B5-F6,G4-E6,C5-B6, ,G3-B5-F6
D4-E6,B4-B6, ,A4-C6-A6,E5-D6-B6,B4-E6-C7,F5-F6-D7
E5-E6-G6-E7,B5,D5,B,C4-C5-F5,G4-G5,C5-E5,G4
G3-B4-F5,D4-G5,B4-E5,E4,A3-B4-F5,E4-G5,B3-F5
F4-E5,E3-G4-E5,B3,D3-C5,B3-D5,C3-B4-F5,G3-E5
C4-B5,E4,G3-B4-F5,D4-E5,G4-B5,B4,A3-B4-A5,E4-G5
B3-A4-F5,F4-G5,E3-G4-E5,B3,E4,F4,G4, , , 
F#5,B5,F6,F-D#4-B5,B4,F5,E6/2,F6/1.8,C#4-E6-G#6
A4,E5-A5/2,E6/1.8, ,B3-F5-D6,F4,G3-F5-B5/2
C6/1.8,F4-D6,A3-F5-D6,E4,A4-A5-E6, 
Dn4-F5-B5-F6,F4,B4-B5-E6/2,F6/1.8,D5,A3-C6-E6,E4
G3-F5-B5-D#6/2,E6/1.8,E4,F3-C5-A5-C6,C4,A3-C5-B5/2
C6/1.8,E4,B3-E5-B5,F4-F5,D5-B5,F5-F6,D4-D5-B5-F6
B4,F5,B4-E6/2,F6/1.8,C4-E6-G6,A4,C5-A5/2,E6/1.8
A4,G3-F5-D6,D4,G4-F5-B5/2,C6/1.8,B4-D6,A3-A5-C5-F6
E4,C5-C6-E6,A4,Dn4-D6-G6,B4,F5-B5-F6/2,E6/1.8
B4,A3-A5-E6,E4,G3-D#6/2,G5-E6/1.8,E4,F3-F5-C6,C4
A4,F4-B5/2,C6/1.8,B3-E5-F5-B5,F4,A4,E5
D5-F5-B5, , , , , , , 
C4-B4-C5-F5,G5,E5, ,G3-F4-B4-F5,G5,E5, 
A3-F5-B4-F4,G5,B3-A4-F5,E5,E3-G4-E5, ,D4-F4-C5,D5
C4-B4-F5,G4-E5,E5-B5, ,G3-B4-F5,D4-E5,B4-B5, 
A3-C5-A5,E4-D5-B5,B3-E5-C6,F4-F5-D6,E4-G5-E6
B4,D4,B4,C4-C6-F6,G4-G6,C5-E6,G4,G3-B5-F6,D4-G6
B4-E6,E4,A4-B5-F6,E5-G6,B4-F6,F5-E6,E4-G5-E6,B4
D4-F5-C6,B4-B5-D6,C4-C6-F6,C5-E6,E5-C6-B6,C5
G3-B5-F6,D4-E6,D5-B6,B4,A3-B5-A6,E4-G6,B3-A5-F6
F4-G6,E3-G5-E6,B3,E4,D4
C#4-G#6-E7,G4,C5-C6/2,E6/1.8,E5-G6/2,C7/1.8
G4-D#6-F#6-D7,D5,G5-D6-B6,E5,A4-A5-E6-C7,E5
B4-D6-B6/2,A6/1.8,F5-G6,E4-A5-F6,B4,D4-C6-G6
B4/2,A5-F6/1.8,C3-G5-E6,G3,C4-E5/2,G5/1.8,E4-C6
G3-D5-D6,D4,G4-B5,E4,A3-E5-A5,E4,B3-G5/2,F5/1.8
F4-E5,E3-G4-D5, ,E5, 
C#4-C5-G#6-E7,G4,C5-C6/2,E6/1.8,E5-G6/2,C7/1.8
G4-D#6-F#6-D7,D5,G5-D6-B6,E5,A4-A5-E6-C7,E5
B4-C6-C7/2,D7/1.8,F5-E7,E4-A6-F7,B4,D4-B6-G7
B4/2,A6-F7/1.8,C3-G6-E7,G3,C4-C6/2,E6/1.8
E4-G6/2,C7/1.8,G3-D6-D7,D4,G4-B6/2,C7/1.8
E4-G7,A3-F6-F7, ,B3-E6-E7/2, ,D6-D7/2
E3-E4-B5-E6-E7, , , , , , , 

hibi