Subarashiki Hibi - Natsu no Daisankaku 👩‍❤️‍💋‍👩

BPM: 167
Gb5-Db7,D6,C7/2,D7/1.8,D6-Eb7,F7,D6, ,D6-E7
D7,D6,C7,D6,D7,D6, ,D,D5-D7,D6,C7/2,D7/1.8
D6-E7,F7,D6, ,D6-E7,D7,D6,C7,D6,Ab6,D6, ,D
D4/4,A4/3,G5/2,D6, ,D, ,D, ,D,An3-Fb4-D7,Ab6,G6,A
D,A,G,A,Cb4-G4-D7,A6,G6,A,D,A,G,A,D5-D7,A6,G6
A6,D,A/0.9,G/0.9,A/0.8,D7, , , , , , 
Db4-Ab5/4,D6/3,Fn6/2,A4,D5,A6, , , , 
Cn4-Gn5/4,Bb5/3,Eb6/2,A4,E5,A6, , , , 
B3-D6-F6,F4,C5,Gb6,G3-B5-E6,D4,G4,D6
A3-E5-B5-C6,E4,A4,B4,E4-C5-A5, , , 
B4-D6,F5,B5-A6, ,G4-C6,D5,G5,D6,A4-D6,E5,A5-C6
G4-B5,F4-A5, , , ,G4-D7,D5-A6,A5-D6,D7,D5-A6,D6,D7
A6,D6,D7/0.9,A6/0.9,D6/0.8,D7, , , , , , 
Db3-Fn5-D6,Ab3-Eb5,E4-A5/2,D6/1.8,E6,Gb3-A5-F6
D4,G4,E6,Bb3-A5-D6,F4,A3-E5-C6,F4,Gn3-D5-F5-B5, 
 , ,F3-E5-A5,D4-D6,A4-D6, ,Gb3-G5-B5,E4-B5-E6
G4-G5-E6, ,A3-E5-Gb5-E6,E4,B4-B5-D6/2,C6/1.8
D6/2,E6/1.8,D4-A5-F6,A4,D5, 
Gn4-B5-F6,B-F,B-F,B-F,Gb4-An5-F,A-F,A-F,A-F
F4-Ab5-E6,A-E,A-E,A-E,Fb4-F5-Gn5-D6, , , 
E4-Gb4-E5-B5-Fn6,D5,A5-D6,D7,A6,D6,D7,A6,A3-D6
D7,A6,D6,D7,A,D6,D7,A,D6,D7,A4-F5-A6
A4-F-D6/0.9,A4-F-D7/0.9,A4-F-A6/0.8,A4-F-D6, 
D3-F5-D6/0.9,A3-E5/0.9,E4-A5/2,D6/1.8,E6
Gb3-Ab5-Fn6,D4,G4,E6,B3-A5-D6,F4,A3-E5-C6,F4
Gn3-Dn5-F5-B5, , , ,F3-E5-A5,Db4-D6,A4-D, 
G3-G5-B5,E4-B5-E6,G4-G5-E6, ,A3-E5-G5-E6,E4
B4-B5-D6/2,C6/1.8,D6/2,E6/1.8,D4-A5-F6/0.9
A4/0.9,D5, , , , , 
Gb5-Db7/0.9,D6/0.9,C7/1.5,D7/1.5,D6-Eb7/0.9
F7/0.9,D6/0.9, /0.9,D-E7/0.9,D7/0.9,D6/0.9,C7/0.9
D6/0.9,D7/0.9,D6/0.9, /0.9,D/0.9,G4-D7/0.9,D6/0.9
C7/1.5,D7/1.5,D6-E7/0.9,F7/0.8,D6/0.8, /0.8
D6-E7/0.8,G3-Ab6-D7, , , , , , , 

hibi%202