Naruto - Haruka Kanata (Asian Kung-Fu Generation) 🍥

BPM: 251
C#2-E5-G#5-C#5,G#2,C#3-E5-G#5-C#5,G#3
G#2-C#4,G#3-E5-G#5-C#5,C#3-C#4,B1-D#5-F#5-B5
B2,F#3-B3,B3-D#5-F#5-B5,B3,F#3-B3,B3-D#5-F#5-B5
F#3-D#5-F#5-B5,B2-B3
A1-C#5-E5-A5,A2,E3-C#5-E5-A5,A3
A2-A3,A3-C#5-E5-A5,E3-A3,A2-C#5-E5-A5
A1,E2-A3,A2-C#5-E5-A5,E3
A2-A3-C#5-E5-A5,A2-A3-C#5-E5-A5, ,B5/3,C#6
E3-B5,G#3,C#4,G#4-C#6,B5-G#3,G#4,E4,B3-C#6
E3-C#6,B3-D#6,E4-C#6,G#4-B5,B3,G#4,E4
B3-B5/3,C#6
E3-B5,B3,E4,G#4-C#6,B3-B5,G#4,E4,B3-C#6
E3-B5,B3,E4-E6,G#4,B3-F#6,G#4,E4-E6,B3
C#3-E5-G#5-C#6-E6,G#3,C#4,G#4,G#3,G#4,C#4-F#5-F#6
G#4,B2-G#5-B5-D#6-G#6,B3,F#4-F#5-F#6,B4
B3-E5-E6,B4,F#4-D#5-D#6,B3
A2-D#6,A3,E4,A4-E5-A5-C#6-E6,A3,A4,E4,A3
A2,A3,E4,A4,A3,A4,E4,B5/3,A3-C#6
E3-B5,B3,E4,G#4-C#6,B3-B5,G#4,E4,B3-C#6
E3-C#6,B3-D#6,E4-C#6,G#4-B5,B3,G#4,E4,B5/3,B3-C#6
E3-B5,B3,E4,G#4-C#6,B3-B5,G#4,E4,B3-C#6
E3-B5,B3,E4-E6,G#4,B3-F#6,G#4,E4-E6,B3
C#3-E5-G#5-C#6-E6,G#3,C#4,G#4,G#3,G#4
C#4-F#5-F#6,G#3
B2-G#5-B5-D#6-G#6,B3,F#4-F#5-F#6,B4
B3-E5-E6,B3,F#4-D#5-D#6,B3
A2-D#6,A3,E4,A4,A3-E5-A5-C#6-E6,A4,E4,A3
A2,A3,E4,A4,A3,A4,E4,A3
C#2-C#3-C#4-E5, ,C#4-G#4-C#5-E5, 
C#4-G#4-C#5-E5, ,C#4-G#4-C#5-E5-C#6
C#6,C#4-G#4-C#5-C#6-E5, ,D#6-C#4-C#5-E5, 
E6-C#4-C#5-E5, ,C#6-C#4-C#5-E5, 
G#1-G#2-G#3-D#5-G#5, ,D#5-G#4-D#4-G#3-G#5, 
G#5-D#5-G#4-G#3, ,C#6-G#5-D#5-G#4-G#3,C#6
C#6-G#5-D#5-G#4-G#3, ,D#6-G#5-D#5-G#4-G#3, 
E6-G#5-D#5-G#4-G#3, ,C#6-G#5-D#5-G#4-G#3, 
A1-A2-A3-E5-A5, ,A3-E4-E5-A5, ,A3-E4-E5-A5, 
C#6-A3-E4-E5-A5,C#6,C#6-A3-E4-E5-A5, 
D#6-A3-E4-E5-A5, ,E6-A3-E4-E5-A5, 
C#6-A3-E4-E5-A5, ,E1-E2-G#5-B5-E6-G#6, 
G#4-B4-E5, ,G#4-B4-E5, ,G#4-B4-E5, 
E3-E4-G#4-B4-E5, ,E3-E4-G#4-B4-E5, 
D#3-D#4-F#4-B4-D#5, ,D#3-D#4-F#4-B4-D#5, 
C#2-C#3-G#4-C#5-E5-G#5, ,C#4-C#5-E5-G#5, 
C#4-C#5-E5-G#5, ,C#6-C#4-C#5-E5-G#5,C#6
C#6-C#4-C#5-E5-G#5, ,D#6-C#4-C#5-E5-G#5, 
E6-C#4-C#5-E5-G#5, ,C#6-C#4-C#5-E5-G#5, 
G#1-G#2-D#5-G#5, ,D#4-G#3-G#4-D#5-G#5, 
G#3-G#4-D#5-G#5, ,C#5-G#3-G#4-D#5-G#5,C#5
C#5-G#3-G#4-D#5-G#5, ,D6-G#3-G#4-D#5-G#5, 
E6-G#3-G#4-D#5-G#5, ,C#6-G#3-G#4-D#5-G#5, 
A1-A2-E5-A5-C#6-E6, ,A3,G#3-G#4, 
G#3,A3-A4, ,A3,G#3-G#4, ,G#3,A3-A4, ,G#3-G#4, 
A1-A2-G#5-C#6-E6-G#6, ,A3,G#3, 
G#3,A3-A4, ,A3,G#3-G#4, ,G#3,A3-A4, ,G#3-G#4, 
E1-E2-E3, , , ,E1, , , ,E1, , , ,E1, , , 
E2, , , ,E2, , , ,E2-E3,E2-E3,E2-E3,E2-E3,E2-E3
E5-E6-E2-E3,E5-E6-E2-E3,E5-E6-E2-E3
E3-E5-G#5-B5-E6,B3,E4-G#5-B5-E6-G#6,G#4
B3,G#4,E4,B3,E3-E5-G#5-B5,B3-B4,E4-B4
G#4-E5-G#5-B5,B3,G#4-E5-E6,E4-E5-E6,B3-E5-E6
D#3-E5-G#5-B5-E6,B3,D#4-G#5-B5-D#6-G#6,F#4
B3,F#4-B4,D#4-D#5-F#5-B5,B3-B4
D3-D#5-F#5-B5,B3-B4,D#4-B4,F#4-D#5-F#5-B5
B3,F#4,D#4-E5-E6,B3-F#5-F#6
C#3-F#5-F#6,G#3-G#5-G#6,C#4-F#5-F#6
G#4-E5-E6,G#3,G#4-E5-E6,C#4-E5-E6,G#3-F#5-F#6
B2-F#5-F#6,B3-G#5-G#6,F#4-F#5-F#6
B4-E5-E6,B3,B4-E5-E6,F#4-E5-E5,B3-F#5-F#6
A2-A3-E5-A5-C#6-E6,A2,A3,A2-A3-G#5-C#6-E6-G#6
A2,A3,A2-A3-G#5-C#6-E6-G#6,A2,A3
A2-A3,A2-A3,A2-A3,A2-A3,A2-A3-E5-E6
A2-A3-E5-E6,A2-A3-E5-E6
E3-E5-G#5-B5-E6,B3,E4-G#5-B5-E6-G#6,G#4
B3,G#4,E4,B3,E3-E5-G#5-B5,B3-B4,E4-B4
G#4-E5-G#5-B5,B3,G#4-E5-E6,E4-E5-E6,B3-E5-E6
D#3-E5-G#5-B5-E6,B3,D#4-G#5-B5-D#6-G#6,F#4
B3,F#4-B4,D#4-D#5-F#5-B5,B3-B4
D3-D#5-F#5-B5,B3-B4,D#4-B4,F#4-D#5-F#5-B5
B3,F#4,D#4-E5-E6,B3-F#5-F#6
C#3-F#5-F#6,G#3-G#5-G#6,C#4-F#5-F#6
G#4-E5-E6,G#3,G#4-E5-E6,C#4-E5-E6,G#3-F#5-F#6
B2-F#5-F#6,B3-G#5-G#6,F#4-F#5-F#6
B4-E5-E6,B3,B4-E5-E6,F#4-E5-E5,B3-F#5-F#6
A2-A3-C#6-E6-G#5-G#6, , ,A2-A3-C#6-E6-G#5-G#6, , 
A2-A3-C#6-E6-G#5-G#6, , , , , , , , , 

naruto

2 лайка