Masahiko Kondo - Gin Gira Gin Ni Sarigenaku

BPM: 215
G#4, , , /3,G6/3,D#6/3,G5-G2, ,G3, ,C#3,C4/2,C/2
C3-G5-C6,C4/2,C/2,C3-F#5-B5,C4/2,C/2,C3-G5-C6,C4/2
C/2,E3-E5-G5,E4/2,E/2,E3-G5-B5,E4-E5-G5/2,E4/2
E3,E4/2,E/2,E3,E4/2,E/2,A2,A3-C5-F5/2,G5-A/2
A2-F/2,E5/2,A3-C5/2,A/2,A2-C-F/2,G5/2,F-A3/2
A-E5/2,A2-C5,A3-C5/2,G3/2,F2,F3-C4-C5-F5/2,F-G5/2
F2-F4-F5/2,E5/2,F3-C5/2,F/2,G2-D5-G5/2,F5/2
G3-G5/2,G3-F5/2,G2-G4-G5,G4-C5-E5-B5/2,G/2
C#3,C4/2,C/2,C3-G5-C6,C4/2,C/2,C3-F#5-B5,C4/2,C/2
C3-G5-C6,C4/2,C/2,E3-E5-G5,E4/2,E/2,E3-G5-B5
E4-E5-G5/2,E4/2,E3,E4/2,E/2,E3,E4/2,E/2
A2,A3-C5-F5/2,G5-A/2,A2-F/2,E5/2,A3-C5/2,A/2
A2-C-F/2,G5/2,F-A3/2,A-E5/2,A2-C5,A3-C5/2,G3/2
F2,F3-C4-C5-F5/2,F-G5/2,F2-F4-F5/2,E5/2
F3-C5/2,F/2,G2-D5-G5/2,F5/2,G3-G5/2,G3-F5/2
G2-G4-G5,G4-C5-E5-B5/2,G/2,C#3,C4/2,C/2,C3-G#6-C7
C4/2,C/2,C3-F#6-B6,C4/2,C/2,C3-G6-C7,C4/2,C/2
E3-E6-G6,E4/2,E/2,E3-G6-B6,E4-E6-G6/2,E4/2,E3,E4/2
E/2,E3,E4/2,E/2,A2,A3-C6-F6/2,G6-A/2,A2-F/2,E6/2
A3-C6/2,A/2,A2-C-F/2,G6/2,F-A3/2,A-E6/2,A2-C6
A3-C6/2,G3/2,F2,F3-C4-C6-F6/2,F-G6/2,F2-F4-F6/2
E6/2,F3-C6/2,F/2,G2-D#6-G6/2,F6/2,G3-G6/2,G3-F6/2
G2-G4-G6,G4-C5-E6-B6/2,G/2,C#3,C4/2,C4/2
C3-G#6-C7,C4/2,C/2,C3-F#6-B6,C4/2,C/2
C3-G6-C7,C4/2,C/2,E3-E6-G6,E4/2,E/2,E3-G6-B6
E4-E6-G6/2,E4/2,E3,E4/2,E/2,E3,E4/2,E/2
A2,A3-C6-F6/2,G6-A/2,A2-F/2,E6/2,A3-C6/2,A/2
A2-C-F/2,G6/2,F-A3/2,A-E6/2,A2-C6,A3-C6/2,G3/2
F2,F3-C4-C6-F6/2,F-G6/2,F2-F4-F6/2,E6/2
F3-C6/2,F/2,G2-D#6-G6/2,F6/2,G3-G6/2,G3-F6/2
G2-G6,G4-C5-E6-B6/2,G/2,C#3,C4-E5-C6/2,C4/2
C3-B5,C4-E4-G#4-G5/2,C4/2,C3-F#5,C4-E5/2,C/2
C3-C5,C4-E5/2,C/2,C3-F5,C4/2,C-E5/2,C3-F5
C4-E5-G5-E4-G4/2,C4/2,C3,C4-E4-G4/2,C/2,C3-C4
C4/2,C/2,C#3,C4-E5-C6/2,C4/2,C3-B5,C4-E4-G#4-G5/2
C4/2,C3-F#5,C4-E5/2,C/2,C3-C5,C4-E5/2,C/2
C3-F5,C4-F/2,C-E5/2,C3-F5,C4-E5-G5-E4-G4/2,C4/2
C3,C4-E4-G4/2,C/2,C3-C4,B#2-B3
Bn-B2,B3-F#4-D#5-F5/2,B3/2,B2-G#5,G-D5-B3/2,B/2
B2-B5,B3-C#6/2,B/2,B2-F4-D6,B5-B3/2,B/2
C3-C4-E5-C6,C4-G4-B5/2,C/2,C3-E6,C4-C6-E5/2,C4/2
C3,C4-C6/2,C4/2,C3-G4-B6,C4-G6/2,B#3/2
Bn-B2,B3-F#4-D#5-F5/2,B3/2,B2-G#5,G-D5-B3/2,B/2
B2-B5,B3-C#6/2,B/2,B2-F4-D6,B5-B3/2,B/2
C3-C4-E5-C6,C4-G4-B5/2,C/2,C3-E6,C4-C6-E5/2,C4/2
C3,C4-G6/2,C/2,G2-E7-C4,C3-C7
F2-F3,F3-A5-C6/2,F/2,F2-F4-C,F3-C4-C6/2,F3/2
G2-E5-B5-G3,E-G/2,G-E/2,G2-G4,E4-G3/2,G/2
A2-A3,A-E5-C6/2,A/2,A2-A4-C,A3-E4-C/2,A/2
B2-B3-A4-C5-E5-B5,B3/2,B-E/2,B2-F4,B3-F5/2,B/2
G#3-G5-G6,G-G5-G3-G4,G3-G4-G6,F#3-F6/2,G3-G6/2
B3-B6/2,G-G3/2,F-F3/2,E3-E6/2,F-F6/2,E-E3/2
C3-C6/2,B2-B5/2,B3-B6/2,G3-G6,F3-F6/2,G3-G6/2
F3-F6,E3-E6/2,F3-F6/2,E-E3,C3-C6/2,E3-E6/2,C-C3/2
B2-B5/2,C3-B#5/2,C#3-E5-C6,C4/2,C/2,C3-C6-E4
C4-D#6/2,C/2,C3-C6-E6-E4,C4-G#5/2,C/2,C3-E5-G5
E-G-C4/2,C/2,F#2-E5-A5,E-A-F3/2,F/2,F2-E5-A5
F3-A5-E6/2,F3/2,F2-F4,C4-F3/2,F/2,E2-F4
C4-E#2-G5,F2-En5-A5,E-A-F3/2,F/2,F2-E-A,F3-A5-E6/2
F/2,F2,F3/2,F/2,Gn2-A#5-D#6,G3-C#6/2,G/2
G#2-B#3-D6,G3-E6/2,G/2,G2-D6,C3-G5-C6-E6/0.7
G2/2,G-G3,Bn2-B3,B#2-B3,C#3-E5-C6,C4/2,C/2
C3-C6-E4,C4-D#6/2,C/2,C3-C6-E6-E4,C4-G#5/2,C/2
C3-E5-G5,E-G-C4/2,C/2,F#2-E5-An5,E-A-F3/2,F/2
F2-E5-A5,F3-A5-E6/2,F3/2,F2-F4,C4-F3/2,F/2,E2-F4
C4-E#2-G5,F2-En5-A5,E-A-F3/2,F/2,F2-E-A,F3-A5-E6/2
F/2,F2,F3/2,F/2,Gn2-A#5-D#6,G3-C#6/2,G/2
G#2-B#3-D6,G3-E6/2,G/2,G2-D6,C3-E5-C6/0.7
C3/2,G#2-G3,Bn2-B3,G-G2
Bn2-B6/2,C#6-C7,C-C3/2,C4-C6-C7/2,C3/2,G#2-G6
Bn2-B6/2,C#6-C7,C-C3/2,C4-C6-C7/2,C3/2,G#2-G6
Bn2-B6/2,C#6-C7,C-C3/2,C4-C6-C7/2,C3/2,G#2-G6
E2,B3-B5-B6,C6-C7-C3, ,Bn2-B5-B6/2,C#6-C7,C-C3/2
C4-C6-C7/2,C3/2,G#2-G6,Bn2-B5-B6/2,C#6-C7,C-C3/2
C4-C6-C7/2,C3/2,G#2-G6,Bn2-B5-B6/2,C#6-C7,C-C3/2
C4-C6-C7/2,C3/2,G#2-G6,E2,B3-B5-B6,C6-C7-C3, 
F#2,F3-C#4-An5-F6/2,F3-En6/2,F2-F4-F6,F3-E6/2
F-A5-F6/2,F2/2,A5/2,F3-F5/2,F-E5/2,F2-F5
F4-F3/2,F/2,G#2,G3-D#4-Bn5-G6/2,G3-F6/2
G2-G6-G4,G3-F6/2,G6-B5-G3/2,G2/2,B5/2,G3-G5/2
G3-F5/2,G2-G5,G3-G4/2,G3/2,F2,F3-A5-F6/2
F3-E6/2,F2-F6,F3-A5-C6/2,F3/2,G2-G3
G-B5-G6/2,G3-F6/2,G2-G6,G3-B5-D6/2,G3/2
B2,B3-F4-D6-B6/2,B3-G6/2,B2-D5-B6,B3-G6/2
B6-B3/2,B2-D6-F6-B4-F4, , , 
G#3-F#4-B#6-D#7, ,D-B-F-G, ,G3-F4-B-F7,F-B-F4-G
G-F-B-E7,D7-B-G/0.7,G2-D6-G6/2,G-G2/2,G-G6/2
G-D-G2,G-G6/2,G-D-G2,G-G6/2,G-D-G2,G-D-G6, 
C#3-E6-C7,C4/2,C/2,C3-C7,C4-D#7/2,C/2,C7-E7-C3
C4-G#6/2,C/2,C3-G6-E6,E-G-C4/2,C/2,F#2-E6-A6
E-A-F3/2,F/2,F2-A-E,F3-A-E7/2,F/2,F2-A4
F3-C4/2,F/2,E2-F4-A4,F2-C4-G6,F#2-E6-A6
E-A-F3/2,F/2,F2-A-E,F3-A-E7/2,F/2,F2-F4-A4
F3-C4/2,F/2,Gn2-A#6-D#,G3-C7-D4/2,G/2
G#2-F4-B#6-D7,G3-E7/2,G/2,G2-D7,E7-C7-G6-C3-C4/0.7
C3/2,G2-G3,Bn2-B3,B#-B2,C#3-E6-C7,C4/2,C/2,C3-C7
C4-D#7/2,C/2,C7-E7-C3,C4-G#6/2,C/2,C3-G6-E6
E-G-C4/2,C/2,F#2-E6-An6,E-A-F3/2,F/2,F2-A-E
F3-A-E7/2,F/2,F2-A4,F3-C4/2,F/2,E2-F4-A4,F2-C4-G6
F#2-E6-A6,E-A-F3/2,F/2,F2-A-E,F3-A-E7/2,F/2
F2-F4-A4,F3-C4/2,F/2,Gn2-A#6-D#,G3-C7/2,G/2
G#2-B#6-D7,G3-E7/2,G/2,G2-D7,E6-C7-C3-C4/0.7
C3/2,G2-G3,C3-Bn3,G2-G3/0.7,An2-E6-Gn6-A6/2
A2-A6/2,A-A2/2,A-A6-G,A2-A6/2,A-A2-G,A-A6/2
A-A2-G,G-E-A-A6, ,Dn3-Fn5-An5-D6,D4/2,D/2,D3-A-D6
D4-E6/2,D/2,D3-D6-F6,D4-A5/2,D/2,D3-A5-F5
D4-A-F/2,D/2,Gn2-F5-Bb5,B-F-G3/2,G/2,G2-B-F
G3-B-F6/2,G/2,G2,G3/2,G/2,F2,F#-A5,Gn2-Fn5-Bb5
B-F-G3/2,G/2,G2-B-F,G3-B-F6/2,G/2,G2,G3/2,G/2
Ab2-Bn5-E6,A3-Dn6/2,A/2,An2-C#6-E6,A3-F6/2,A/2
A2-E6,D3-D6-F6/0.7,A2/2,A-A3/2,A2/2,Cn3-C4,C#-C3
Dn3-Fn5-An5-D6,D4/2,D/2,D3-A-D6,D4-E6/2,D/2
D3-D6-F6,D4-A5/2,D/2,D3-A5-F5,D4-A-F/2,D/2
Gn2-F5-Bb5,B-F-G3/2,G/2,G2-B-F,G3-B-F6/2,G/2
G2,G3/2,G/2,F2,F#-A5,Gn2-Fn5-Bb5,B-F-G3/2
G/2,G2-B-F,G3-B-F6/2,G/2,G2,G3/2,G/2,Ab2-Bn5-E6
A3-Dn6/2,A/2,An2-C#6-E6,A3-F6/2,A/2,A2-E6
D3-D4-D6-A5/0.7,Cn3/2,Fn5/2,A5/2,A2-D6/2,F6/2
A7-C3,Dn3-Fn6-An6-D7,D4/2,D/2,D3-A-D7,D4-E7/2,D/2
D3-D7-F7,D4-A6/2,D/2,D3-A6-F6,D4-A-F/2,D/2
Gn2-F6-Bb6,B-F-G3/2,G/2,G2-B-F,G3-B-F7/2,G/2
G2,G3/2,G/2,F2,F#-A6,Gn2-Fn6-Bb6,B-F-G3/2
G/2,G2-B-F,G3-B-F7/2,G/2,G2,G3/2,G/2,Ab2-Bn6-E7
A3-Dn7/2,A/2,An2-C#7-E7,A3-F7/2,A/2,A2-E7
D3-D7-F7/0.7,A2/2,A-A3/2,A2/2,Cn3-C4,C#-C3
Dn3-Fn6-An6-D7,D4/2,D/2,D3-A-D7,D4-E7/2,D/2
D3-D7-F7,D4-A6/2,D/2,D3-A6-F6,D4-A-F/2,D/2
Gn2-F6-Bb6,B-F-G3/2,G/2,G2-B-F,G3-B-F7/2,G/2
G2,G3/2,G/2,F2,F#-A6,Gn2-Fn6-Bb6,B-F-G3/2
G/2,G2-B-F,G3-B-F7/2,G/2,G2,G3/2,G/2,Ab2-Bn6-E7
A3-Dn7/2,A/2,An2-C#7-E7,A3-F7/2,A/2,A2-E7
D3-D4-D7-A6, ,Dn4-An3,Cn4/2,C/2,A3
Dn3,D4/2,D/2,D3-An6-D7,D4/2,D/2,D3-G6-C7,D4/2,D/2
D3-A6-D7,D4/2,D/2,Fn3-F6-A6,F4/2,F/2,F3-A6-Cn7
F4-A-F6/2,F4/2,F3,F4/2,F/2,F3,F4/2,F/2,Bb2
B3-D6-G6/2,A6-B3/2,B2-G6/2,F6/2,D6-B3/2,B/2
B2-D6-G6/2,A6/2,B3-G6/2,F6-B/2,B2-D6,D-B3/2,B
An2-E6-Gn6-A6/2,A2-A6/2,A-A2/2,A-A6-G,A2-A6/2
A-A2-G,A-A6/2,A-A2-G,G-E-A-A6,Cn3-C6-C7
D3-F6-A6-D7, , , , , , , 

ging