Grazhdanskaya Oborona - Pro Chervyachkov

BPM: 251
F#3-C#4-F4,F5-F3,C#5-F3,A4-F3,G#3-D#4-G4,G3-G5
D#5-G3,B#5-G,C4-G4-C5,G5-C4,E5-C,C-C5,A3-E4-A4
A3-A5,C5-G3,A4-A3,F3-C4-F4,F5-F3,C#5-F3,A4-F3
G#3-D4-G4,G3-G5,D#5-G3,B#5-G,C4-G4-C5,C4-C5
E4-C4,G5-C,Bn3-G3-D4-G4,E5-C,C5-B,G4-C4,F3-C4-F4
F5-F3,C#5-F3,A4-F3,G#3-D4-G4,G3-G5,D#5-G3,B#5-G
C4-G4-C5,C4-G5,E5-Bn3,C5-C4,A3,A5-A3,C5-G3,A4-A3
F3-C4-F4,F5-F4,C5-E4,A4-F4,G3-D4-G4,G-G5,D5-F4
B#5-E4,C5-G4-C4,C,C,C,Bn3,C,C,C
C4,C5-C4,E5-C,C-C5,E4,E-G5,E-E5,E4,F3,F-A4,F-C5
F-F5,F3,F-C5,F-A4,F3,A3,A-A5,C5-A3,A-A4,Bn3,B-D5
B-B4,F4-B3,E4,E-G5,E-E5,B4-E4,G3,G-D5,G-B#5,G-G4
C4,C-C5,Bn3-E5,C-C4,E4,E-G5,E5-D4,E4,F3-F4,F-A4
E4-C5,F4-F5,F3,F-C5,F-A4,F,A3,A5-A4,C5-A3,A4,B3
D5-B4,B4-B3,F4-B4,E4,E-G5,E-E5,B4-E4,G3,G-D,G-B#5
G4-G3,C4,C-C5,E5-C4,C-C5,E4,E-G5,E-E5,E4
F3,F-A4,F-C5,F-F5,F3,F-C,F-A4,F3,A3,A-A5,C-A3,A-A4
Bn3,B-D5,B-B4,B3-F4,E4,E-G5,E-E5,E4-B4,G3,G-D5
G-B#5,G-G4,C4,C-C5,Bn3-E5,C-C4,E4,E-G5,D4-E5,E4
F3-F4,F-A4,E4-C5,F-F5,F3,C5-F,A4-F,F,A3,A-A5,A3-C5
A4,B3,D5-B4,B-B3,F4-B4,B4-E5-G5-E4,E,E,E,E,E,E,E
A3-E4-A4,A3-A4,A3-C#5,A-A5,A3,A-C5,A-A4,A3-E4
E4-Bn4-E5,E4-B4,E-E5,E4-G#5,E,E-E5,E4-B4,E
G3-G4-D4,G3-B#5,G-D#5,G-G5,G3,G-D,G-B,G-G4
C4-G4-C5,C4-C5,C4-E5,C-G5,C,C-E5,C-C5,C4-G4
A3-E4-A4,A3-A4,A3-C5,A-A5,A3,A-C5,A-A4,A3-E4
E4-Bn4-E5,E4-B4,E-E5,E4-G5,E,E-E5,E4-B4,E-E4
F#3-F4-C4,F3-F5,F3-C5,F-A4,G3-D4-G4,G3-G5,F3-D5
G3-B#5,C4-G4-C5,C4-G5,Bn3-E5,C4-C5,A3-E4-A4
A3-A5,G3-C,A3-A4,F3-C4-F4,F3-F5,F3-C,F-A4,G3-D4-G4
G3-G5,G3-D5,G-B#5,C4,C-C5,C4-E5,C-G5,C,C-E5,C-C5
C4,F#3-C4-F4,F3-F5,F3-C5,F-A4,G3-D4-G4,G3-G5
F3-D5,G3-B#5,C4-G4-C5,C4-G5,Bn3-E5,C4-C5,A3-E4-A4
A3-A5,G3-C,A3-A4,F3-C4-F4,F3-F5,F3-C,F-A4,G3-D4-G4
G3-G5,G3-D5,G-B#5,C5-G4-C4,C,C,C,Bn3,C,B,C
C4,C5-C4,E5-C,C-C5,E4,E-G5,E-E5,E4,F3,F-A4,F-C5
F-F5,F3,F-C5,F-A4,F3,A3,A-A5,C5-A3,A-A4,Bn3,B-D5
B-B4,F4-B3,E4,E-G5,E-E5,B4-E4,G3,G-D5,G-B#5,G-G4
C4,C-C5,Bn3-E5,C-C4,E4,E-G5,E5-D4,E4,F3-F4,F-A4
E4-C5,F4-F5,F3,F-C5,F-A4,F,A3,A5-A4,C5-A3,A4,B3
D5-B4,B4-B3,F4-B4,E4,E-G5,E-E5,B4-E4,G3,G-D,G-B#5
G4-G3,C4,C-C5,E5-C4,C-C5,E4,E-G5,E-E5,E4
F3,F-A4,F-C5,F-F5,F3,F-C,F-A4,F3,A3,A-A5,C-A3,A-A4
Bn3,B-D5,B-B4,B3-F4,E4,E-G5,E-E5,E4-B4,G3,G-D5
G-B#5,G-G4,C4,C-C5,Bn3-E5,C-C4,E4,E-G5,D4-E5,E4
F3-F4,F-A4,E4-C5,F-F5,F3,C5-F,A4-F,F,A3,A-A5,A3-C5
A4,B3,D5-B4,B-B3,F4-B4,B4-E5-G5-E4,E,E,E,E,E,E,E
A3,A-A4,A3-C#5,A-A5,A3,A-C5,A-A4,A3-E4
E4,E-Bn4,E-E5,E4-G#5,E,E-E5,E4-B4,E
G3,G-B#5,G-D#5,G-G5,G3,G-D,G-B,G-G4,C4,C-C5,C4-E5
C-G5,C,C-E5,C-C5,C4-G4,A3,A-A4,A3-C5,A-A5,A3,A-C5
A-A4,A3-E4,E4,E-Bn4,E-E5,E4-G5,E,E-E5,E4-B4,E-E4
F#3,F-F5,F3-C5,F-A4,G3,G-G5,F3-D5,G3-B#5,C4,C-G5
Bn3-E5,C4-C5,A3,A-A5,G3-C,A3-A4,F3,F-F5,F3-C,F-A4
G3,G-G5,G3-D5,G-B#5,C4,C-C5,C4-E5,C-G5,C,C-E5,C-C5
C4,F#3,F-F5,F3-C5,F-A4,G3,G-G5,F3-D5,G3-B#5,C4
C-G5,Bn3-E5,C4-C5,A3,A-A5,G3-C,A3-A4,F3,F-F5
F3-C,F-A4,G3,G-G5,G3-D5,G-B#5,C5-G4-C4, 
C5-G4-C4,C5-G4-C4,C5-G4-C4

civil7

1 лайк