Grazhdanskaya Oborona - Nasrat' Na Moyo Litso

BPM: 215
G5-E3,B4-E5-G4,G5-B3,G4-B4-E5-G5,E3-E4-A5,B4-E5-G4
G5-B3,B4-E5-G4,B5-E3-E4,B5-B4-E5-G4,B3,B4-E5-G4-B5
B5-E3-E4,B4-E5-G4,G5-E4,A5-B4-E5-G4,E5-A3,E4-A4-C5
E3,E4-A4-C5,A3,E4-A4-C/2,E5/2,E4/2,E5/2,E4-A4-C/2
G5/2,F#5-B3,F4-B4-D#5,F3,F4-B4-D#5,B3,F4-B4-D#5
F3,F4-B4-D#5
G5-E3-E4,G4-B4-E5,G5-B3,G5-G4-B4-E5,A5-E3,G4-B4-E5
G5-B3,G4-B4-E5,B5-E3,B5-G4-B4-E5,B3,B5-G4-B4-E5
B5-E3,G4-B4-E5,G5-E4,A5-G4-B4-E5,A5-A3,E4-A4-C5
E3,E4-A4-C,A3,E4-A4-C/2,E5/2,E3/2,E5/2,G5-E4-A4-C5
F5-B3,F4-B4-D5/2,F4-B4-D5/2,F4-B4-D5-F3,F4-B4-D5
B3,F4-B4-D5,B3-F4-B4-D5,F4-B4-D5
G5-E3,B4-E5-G4,G5-B3,G4-B4-E5-G5,E3-E4-A5,B4-E5-G4
G5-B3,B4-E5-G4,B5-E3-E4,B5-B4-E5-G4,B3,B4-E5-G4-B5
B5-E3-E4,B4-E5-G4,G5-E4,A5-B4-E5-G4,E5-A3,E4-A4-C5
E3,E4-A4-C5,A3,E4-A4-C/2,E5/2,E4/2,E5/2,E4-A4-C/2
G5/2,F#5-B3,F4-B4-D#5/2,F4-B4-D#5/2,F3-F4-B4-D#5
F4-B4-D#5,B3,F4-B4-D#5,F3,F4-B4-D#5
G5-E3-E4,G4-B4-E5,G5-B3,G5-G4-B4-E5,A5-E3,G4-B4-E5
G5-B3,G4-B4-E5,B5-E3,B5-G4-B4-E5,B3,B5-G4-B4-E5
B5-E3,G4-B4-E5,G5-B4,A5-G4-B4-E5,A5-A3,E4-A4-C5
E3,E4-A4-C,A3,E4-A4-C/2,E5/2,E3/2,E5/2,G5-E4-A4-C5
F5-B3,F4-B4-D5/2,F4-B4-D5/2,F4-B4-D5-F3,F4-B4-D5
B3,F4-B4-D5,B3-F4-B4-D5-F5,F4-B4-D5-F5
F#5-D4,A4-D5-F5,A3-A4-D5/2,F5/2,A4-D5
G5-D4,A4-D5-F5,A4-D5-F5-A4,A4-D5-F5/2
F5/2,B3,F4-B4-D5,F5-F3,F4-B4-D5-F5,F-B3,F-F4-B4-F5
G5-F3,A5-F4-B4-D5
B5-E3,G4-B4-E5,B3,B5-G4-B4-E5,B5-E3-E4,G4-B4-E5
Dn6-B4,G4-B4-E5-D,D-A3,E4-A4-C5-C6,A3,E4-A4-C5-B5
F#5-B3,F4-B4-D#5,D4,F4-B4-D#5,B5-E3,G4-B4-E5,B3
G4-B4-E5-B5,B5-E3-E4,G4-B4-E5,Dn6-B4,D-G4-B4-E5
D6-A3,E4-A4-C5-C6,E4,B5-G4-B4-E5,F5-B3,F4-B4-D#5
B3,F4-B4-D#5,B5-E3,G4-B4-E5,B3,G4-B4-E5-B5,B-E3-E4
G4-B4-E5,Dn6-B3,D-G4-B4-E5,D-A3,E4-A4-C5-C6,E3
B5-E4-A4-C5,F5-B3,F4-B4-D#5,F4,F4-B4-D#5
B5-E3-E4,G4-B4-E5,B3,G4-B4-E5-B5,B4-E3,G4-B4-E5
Dn6-E4,D-G4-B4-E5,D-A3,E4-A4-C5-C6,E4,B5-E4-A4-C5
F5-B3,F4-B4-D#5,F3,F4-B4-D#5
G5-E3,B4-E5-G4,G5-B3,G4-B4-E5-G5,E3-E4-A5,B4-E5-G4
G5-B3,B4-E5-G4,B5-E3-E4,B5-B4-E5-G4,B3,B4-E5-G4-B5
B5-E3-E4,B4-E5-G4,G5-E4,A5-B4-E5-G4,E5-A3,E4-A4-C5
E3,E4-A4-C5,A3,E4-A4-C/2,E5/2,E4/2,E5/2,E4-A4-C/2
G5/2,F#5-B3,F4-B4-D#5,F3,F4-B4-D#5,B3,F4-B4-D#5
F3,F4-B4-D#5
G5-E3-E4,G4-B4-E5,G5-B3,G5-G4-B4-E5,A5-E3,G4-B4-E5
G5-B3,G4-B4-E5,B5-E3,B5-G4-B4-E5,B3,B5-G4-B4-E5
B5-E3,G4-B4-E5,G5-E4,A5-G4-B4-E5,A5-A3,E4-A4-C5
E3,E4-A4-C,A3,E4-A4-C/2,E5/2,E3/2,E5/2,G5-E4-A4-C5
F5-B3,F4-B4-D5/2,F4-B4-D5/2,F4-B4-D5-F3,F4-B4-D5
B3,F4-B4-D5,B3-F4-B4-D5,F4-B4-D5
G5-E3,B4-E5-G4,G5-B3,G4-B4-E5-G5,E3-E4-A5,B4-E5-G4
G5-B3,B4-E5-G4,B5-E3-E4,B5-B4-E5-G4,B3,B4-E5-G4-B5
B5-E3-E4,B4-E5-G4,G5-E4,A5-B4-E5-G4,E5-A3,E4-A4-C5
E3,E4-A4-C5,A3,E4-A4-C/2,E5/2,E4/2,E5/2,E4-A4-C/2
G5/2,F#5-B3,F4-B4-D#5/2,F4-B4-D#5/2,F3-F4-B4-D#5
F4-B4-D#5,B3,F4-B4-D#5,F3,F4-B4-D#5
G5-E3-E4,G4-B4-E5,G5-B3,G5-G4-B4-E5,A5-E3,G4-B4-E5
G5-B3,G4-B4-E5,B5-E3,B5-G4-B4-E5,B3,B5-G4-B4-E5
B5-E3,G4-B4-E5,G5-B4,A5-G4-B4-E5,A5-A3,E4-A4-C5
E3,E4-A4-C,A3,E4-A4-C/2,E5/2,E3/2,E5/2,G5-E4-A4-C5
F5-B3,F4-B4-D5/2,F4-B4-D5/2,F4-B4-D5-F3,F4-B4-D5
B3,F4-B4-D5,B3-F4-B4-D5-F5,F4-B4-D5-F5
F#5-D4,A4-D5-F5,A3-A4-D5/2,F5/2,A4-D5
G5-D4,A4-D5-F5,A4-D5-F5-A4,A4-D5-F5/2
F5/2,B3,F4-B4-D5,F5-F3,F4-B4-D5-F5,F-B3,F-F4-B4-F5
G5-F3,A5-F4-B4-D5
B5-E3,G4-B4-E5,B3,B5-G4-B4-E5,B5-E3-E4,G4-B4-E5
Dn6-B4,G4-B4-E5-D,D-A3,E4-A4-C5-C6,A3,E4-A4-C5-B5
F#5-B3,F4-B4-D#5,D4,F4-B4-D#5,B5-E3,G4-B4-E5,B3
G4-B4-E5-B5,B5-E3-E4,G4-B4-E5,Dn6-B4,D-G4-B4-E5
D6-A3,E4-A4-C5-C6,E4,B5-G4-B4-E5,F5-B3,F4-B4-D#5
B3,F4-B4-D#5,B5-E3,G4-B4-E5,B3,G4-B4-E5-B5,B-E3-E4
G4-B4-E5,Dn6-B3,D-G4-B4-E5,D-A3,E4-A4-C5-C6,E3
B5-E4-A4-C5,F5-B3,F4-B4-D#5,F4,F4-B4-D#5
B5-E3-E4,G4-B4-E5,B3,G4-B4-E5-B5,B4-E3,G4-B4-E5
Dn6-E4,D-G4-B4-E5,D-A3,E4-A4-C5-C6,E4,B5-E4-A4-C5
F5-B3,F4-B4-D#5,F3,F4-B4-D#5,B3,F4-B4-D#5/2
F4-B4-D#5/2,F4-B4-D#5-F3,F4-B4-D#5,B3,F4-B4-D#5-F5
F4,F4-B4-D#5-F5,G4-B4-E5-G5

1 лайк