Grazhdanskaya Oborona - Afganskiy Sindrom

BPM: 376
D4,D4,D4-A4-D5,D4-A4,D4,D4,D3-D4-A4-D5,D4
D4,D4,D4-A4-D5,D4-A4,D4,D4,D3-D4-A4-D5,D4
Bb3,B3,B3-F4-B4,B3-F4,B3,B3,D3-B3-F4-B4,B3
B3,B3,B3-F4-B4,B3-F4,B3,B3,D3-B3-F4-B4,B3
D4,D4,D4-A4-D5,D4-A4,D4,D4,D3-D4-A4-D5,D4
D4,D4,D4-A4-D5,D4-A4,D4,D4,D3-D4-A4-D5,D4
Bb3,B3,B3-F4-B4,B3-F4,B3,B3,D3-B3-F4-B4,B3
B3,B3,B3-F4-B4,B3-F4,B3,B3,D3-B3-F4-B4,B3
D4,D4,D4-A4-D5,D4-A4, ,D4-A4,D3-D4-A4-D5, 
D4, ,D4-A4-D5,D4-A4, ,D4-A4,D3-D4-A4-D5, 
Bb3, ,B3-F4-B4,B3-F4, ,B3-F4,D3-B3-F4-B4, 
B3, ,B3-F4-B4,B3-F4, ,B3-F4,D3-B3-F4-B4, 
D4, ,D4-A4-D5,D4-A4, ,D4-A4,D3-D4-A4-D5, 
D4, ,D4-A4-D5,D4-A4, ,D4-A4,D3-D4-A4-D5, 
Bb3, ,B3-F4-B4,B3-F4, ,B3-F4,D3-B3-F4-B4, 
B3, ,B3-F4-B4,B3-F4, ,B3-F4,D3-B3-F4-B4, 
D4, ,D4-A4-D5,D4-A4, ,D4-A4,D3-D4-A4-D5, 
D4, ,D4-A4-D5,D4-A4, ,D4-A4,D3-D4-A4-D5, 
Bb3, ,B3-F4-B4,B3-F4, ,B3-F4,D3-B3-F4-B4, 
B3, ,B3-F4-B4,B3-F4, ,B3-F4,D3-B3-F4-B4, 
D4, ,D4-A4-D5,D4-A4, ,D4-A4,D3-D4-A4-D5, 
D4, ,D4-A4-D5,D4-A4, ,D4-A4,D3-D4-A4-D5, 
Bb3, ,B3-F4-B4,B3-F4, ,B3-F4,D3-B3-F4-B4, 
B3, ,B3-F4-B4,B3-F4, ,B3-F4,D3-B3-F4-B4, 
A3,A3,A3-E4-A4,A3,A3,A3,A3-E4-A4,A3
A3,A3,A3-E4-A4,A3,A3,A3,A3-E4-A4,A3
A3,A3,A3-E4-A4,A3,A3,A3,A3-E4-A4,A3
A3,A3,A3-E4-A4,A3,A3,A3,A3-E4-A4,A3
D4,D,D5-D4,D,D,D,D5-D4-A4,D,D-D5,D4,D5-D4-F5,D
D5-D4-A5,D,D5-D4-F5,D,Bb3-D5,B,B4-B3,B,B,B,B4-B3
B,B-B4,B3,B4-B3,B,B,B,A4-A3,A3,G3-D4,G,G4-G3,G,G
G,G4-G3,G,G-B4,G,G4-G3-D5,G,G-G5,G3,G4-G3-D,G
A3-C#5,A,A4-A3,A,A,A,A4-A3,A,B4-B3,B,B4-B3,B,B,B
B4-B3,B,D4,D,D5-D4,D,D,D,D5-D4-A4,D,D-D5,D4
D5-D4-F5,D,D5-D4-A5,D,D5-D4-F5,D,Bb3-D5,B,B4-B3,B
B,B,B4-B3,B,B-B4,B3,B4-B3,B,A4-B,B,A4-A3,A3,G3-D4
G,G4-G3,G,G,G,G4-G3,G,G-B4,G,G4-G3-D5,G,G-G5,G3
G4-G3-D,G,A3-C#5,A,A4-A3,A,A,A,A4-A3,A,B4-B3,B
B4-B3,B,B,B,B4-B3,B

civil

2 лайка