Флудилка (часть 2)

https://forum.taucetistation.org/t/banhammer-svaston-vlevo-svaston-vpravo/41553/9