Undertale - Dummy! 🤪

BPM: 215
E5-G5,G5-Bb5,A5-C6,E5-G5,G5-B5,A5-C6/2,A#5-C#6
Bn5-D6/2,An5-F#6,E5-G5,G5-Bb5,A5-Cn6,E5-G5
G5-B5,A#5-C#6/2,Bn5-D6,D6-Fn6/2,Cn6-An6
E5-G5,G5-Bb5,A5-C6,E5-G5,G5-B5,A5-C6/2,A#5-C#6
Bn5-D6/2,An5-F#6,E5-G5,G5-Bb5,Eb5-Gb5,F#5-A5
D5-Fn5/1.5,F5/3,F5-Ab5/1.5,A5/3,Bn4-D5/1.5,D5/3
D5-F#5,Gn3-En5-G5/1.5,G3/3,F#3-G5-Bb5,Fn3-An5-Cn5
E3-E5-G5,Eb3-G5-Bb5,Bb2-A5-C5/1.5,A#5-C#6/3
An2/1.5,Bn5-D6/3,D2-A5-F#6,Eb3-G5-Bb5
Bb2-A5-C5/1.5,A#5-C#6/3,An2/1.5,Bn5-D6/3,D2-A5-F#6
Eb3-G5-Bb5,Bb2-A5-C5/1.5,A#5-C#6/3,An2/1.5
Bn5-D6/3,D2-A5-F#6,Gn3-En5-G5/1.5,G3/3,F#3-G5-Bb5
Fn3-An5-Cn5,E3-E5-G5,Eb3-G5-Bb5,G3-A#5-C#6/1.5
Bn5-D6/3,F#3/1.5,D5-Fn5/3,D3-Cn6-An6,Eb3-G5-Bb5
G3-A#5-C#6/1.5,Bn5-D6/3,F#3/1.5,D5-Fn5/3
D3-Cn6-An6,Eb3-G5-Bb5,G3-A#5-C#6/1.5,Bn5-D6/3
F#3/1.5,D5-Fn5/3,D3-Cn6-An6,Gn3-En5-G5/1.5,G3/3
F#3-G5-Bb5,Fn3-An5-Cn5,E3-E5-G5,Eb3-G5-Bb5
Bb2-A5-C5/1.5,A#5-C#6/3,An2/1.5,Bn5-D6/3,D2-A5-F#6
Eb3-G5-Bb5,Bb2-A5-C5/1.5,A#5-C#6/3,An2/1.5
Bn5-D6/3,D2-A5-F#6,Eb3-G5-Bb5,Bb2-A5-C5/1.5
A#5-C#6/3,An2/1.5,Bn5-D6/3,D2-A5-F#6,G3-En5-G5/1.5
G3/3,F#3-G5-Bb5,Fn3-A5-Cn6,E3-E5-G5,Eb3-G5-B5
G3-A5-C6/1.5,A#5-C#6/3,F#3/1.5,Bn5-D6/3,D3-An5-F6
En5-G5,G5-Bb5,A5-Cn6,C6-Eb6,B5-D6/1.5,C6-E6/3
 /1.5,B5-D6/3,C6-F#6, ,G3-G6-G5/1.5,G3/3,F3,Fn3
En3,Eb3/1.5,Db6/3,Bb2,An2-Cn6/1.5,B5/3,Dn2-G5
G3/1.5,G3-Db6/3,F#3-C6/1.5,B5/3,Fn3-C6/1.5,D6/3
En3-E5/1.5,G5/3,Eb3-B5/1.5,G5/3,G3-F5/1.5,G6/3
F#3/2,Fn6/4,G6/4,Dn3-Db6/3,C6/3,B5/3
G3-G5-B5/1.5,G3/3,F#3,Fn3-An5-Cn6,En3,Eb3-Bb5-Dn6
B2,A2-A5-E6,D2,B2-B5-D6/1.5,B2/3,B2-G4-G5,C3-G5-G6
C#3-G4-G5,D3-F#5-F6/1.5,A5-E6/3,En3/1.5,F5-D6/3
F3/1.5,Eb6/3,D3-D6/1.5,E6/3,G3-D6/1.5,G3/3,F3-B5
Fn3-G5,En3-D5,Eb3-B5,B2-G5/1.5,A5/3,A2/1.5,E6/3
D2-D6/1.5,E6/3,E3-B5,B2-G5/1.5,A5/3,A2/1.5,E6/3
D2-D6/1.5,E6/3,E3-B5,B2-G5/1.5,A5/3,A2/1.5
E6-Cn6/3,D2-B5-D6/1.5,C6-E6/3
G3-Bb5-D6/1.5,G3-Bb5-D6/3,F#3-G5-B5,Fn3-D5-G5
En3-B4-D5,Eb3-G5-B5,G3-A5-C6/1.5,F#5-A5/3,F3/1.5
E6/3,D3-D6/1.5,E6/3,E3-G5-B5,G3-A5-C6/1.5,F5-A5/3
F3/1.5,E6/3,D3-D6/1.5,E6/3,E3-G5-B5,G3-A5-C6/1.5
F5-A5/3,F3/1.5,E6/3,D3-D6/1.5,E6/3
G3-D6/1.5,G3/3,F3-B5
Fn3-G5,En3-D5,Eb3-B5,B2-G5/1.5,A5/3,A2/1.5,E6/3
D2-D6/1.5,E6/3,E3-B5,B2-G5/1.5,A5/3,A2/1.5,E6/3
D2-D6/1.5,E6/3,E3-B5,B2-G5/1.5,A5/3,A2/1.5,E6/3
D2-D6/1.5,E6/3
G3-D6/1.5,G3/3,F#3-G6,Fn3-Cn6,En3-Bb5,Eb3-C6/1.5
B5/3,B2/1.5,C6/3,A2,D2-B4-B5/1.5,C5-C6/3
B2-Db5-B5/1.5,B2-C5-C6/3,B2-B4-B5,C3-G4-G5
C#3-Dn4-D5,D3-Fn4-F5/1.5,D3-F#4-F5/3,F3/1.5
G3-G4-G5/3, , 
Eb3-Db6/1.5,Cn6/3,Bb2-B5,A2-G5,G2-Dn5
Eb3-Db6/1.5,Cn6/3,Bb2-B5,A2-G5,G2-Dn5
Eb3-Db6/1.5,Cn6/3,Bb2-B5,Eb3-Db6/1.5,Cn6/3,Bb2-B5
Eb3-Db6/1.5,Cn6/3,Bb2-B5,A2-G5,G2-Dn5
G3-Fn5/1.5,G3-F#5/3,F3/1.5,G5/3,Fn3,En3-G6
G3-Fn5/1.5,G3-F#5/3,F3/1.5,G5/3,Fn3,En3-G6
G3-F5/1.5,G3-F#5/3,F#3-G5,Fn3-D6/1.5,G6/3
E3-B5/1.5,G5/3,G3-F5/1.5,G3-F#5/3,F3/1.5,G5/3,Fn3
E3,Eb3-Eb4-Bb4,B2-Db5-B5/1.5,C5-A5/3,A2/1.5
D5-B5/3,G2-C5-A5,Eb3-Eb4-Bb4,B2-Db5-B5/1.5,C5-A5/3
A2/1.5,D5-B5/3,G2-C5-A5,E5-B4-F5/3,G5/3,F5/3
B2-G4-Dn5,E3-G4-C5/1.5,F4-B4/3,B2/1.5,G4-D5/3,E3
B2,A2,G2,G3-G4-F5/1.5,G3-F#5/3,F3-B4/1.5,G5/3
Fn3-C5,E3-G5-G6,G3-B4-F5/1.5,G3-F#5/3,F3-C5/1.5
C#5-G5/3,Fn3/1.5,D5/3,E3-F#5-G6,G3-G4-Fn5/1.5
G3-F#5/3,F3-B4-G5,Fn3-G5-D6/1.5,G6/3,E3-G5-B5/1.5
G5/3,G3-F4-F5/1.5,G3-F#4-F5/3,F3/1.5,G4-G5/3,Fn3
E3,Eb3-Db6/1.5,Cn6/3,Bb2-B5,A2-G5,G2-Dn5
Eb3-Db6/1.5,Cn6/3,Bb2-B5,A2-G5,G2-Dn5
Eb3-Db6/1.5,Cn6/3,Bb2-B5,Eb3-Db6/1.5,Cn6/3,Bb2-B5
Eb3-Db6/1.5,Cn6/3,Bb2-B5,A2-G5,G2-Dn5
G3-Fn5/1.5,G3-F#5/3,F3/1.5,G5/3,Fn3,En3-G6
G3-Fn5/1.5,G3-F#5/3,F3/1.5,G5/3,Fn3,En3-G6
G3-F5/1.5,G3-F#5/3,F#3-G5,Fn3-D6/1.5,G6/3
E3-B5/1.5,G5/3,G3-F5/1.5,G3-F#5/3,F3/1.5,G5/3,Fn3
E3,Eb3-Eb4-Bb4,B2-Db5-B5/1.5,C5-A5/3,A2/1.5
D5-B5/3,G2-C5-A5,Eb3-Eb4-Bb4,B2-Db5-B5/1.5,C5-A5/3
A2/1.5,D5-B5/3,G2-C5-A5,E5-B4-F5/3,G5/3,F5/3
B2-G4-Dn5,E3-G4-C5/1.5,F4-B4/3,B2/1.5,G4-D5/3,E3
B2,A2,G2,G3-G4-F5/1.5,G3-F#5/3,F3-B4/1.5,G5/3
Fn3-C5,E3-G5-G6,G3-B4-F5/1.5,G3-F#5/3,F3-C5/1.5
C#5-G5/3,Fn3/1.5,D5/3,E3-F#5-G6,G3-G4-Fn5/1.5
G3-F#5/3,F3-B4-G5,Fn3-G5-D6/1.5,G6/3,E3-G5-B5/1.5
G5/3,G3-F4-F5/1.5,G3-F#4-F5/3,F3/1.5,G4-G5/3,Fn3, 
G2-D5-F5,D#5-F#5,G2-En5-G5, ,G2-D5-Fn5,D#5-F#5/1.5
E5-G5/3,G2, /1.5,Dn5-Fn5/3,G2/1.5,D5-F5/3,D#5-F#5
G2-E5-G5,Bn4-Dn5,G2-Dn5-Fn5/1.5,D#5-F#5/3, /1.5
E5-G5/3,G2, ,G2-Dn5-Fn5,D#5-F#5,G2-E5-G5, 
G2-D5-Fn5,D#5-F#5/1.5,E5-G5/3,G2, /1.5,Dn5-Fn5/3
G2/1.5,Dn5-Fn5/3,D#5-F#5/1.5,D5/3,G2-E5-G5/1.5
C#5/3,Bn4-Dn5/1.5,En5/3,G2-D5-Fn5/1.5,D#5-F#5/3
 /1.5,E5-G5/3,G2,G5-G6

u4