The Elder Scrolls V: Skyrim - Dragonborn (Jeremy Soule) 🐲

BPM: 218
Gb/0.5,B,B,B,D-Gn-B,B,B,E-A-B,B,B,E-B,B,Db4/2
Dn/2,Gb-B,B,B,D3-Gn-B,B,B,E-A-B,B,B,E-B,B,Db4/2
Dn/2,Gb-B,B,B,D3-Gn-B,B,B,E-A-B,B,B,E-B,B,Db4/2
Dn/2,Gb-B,B,B,D3-Gn-B,B,B,E-B,B,Db4/2,Dn/2,B,Db/2
Dn/2,B,Gb-B/0.17,E-E4/0.17,B-D-B4/0.17
Db-E-A4/0.17,G-B3/0.17,E3-E4/0.17,B-Dn-B4/0.17
Db-E-D5/0.2,Dn4-D5/2,Db4-D5/2,Dn4-D5/0.5,D4-D5/2
Db4-D5/2,Dn4-D5/0.5,Db4-D5/2,Dn4-D5/2,E-E5,D4-D5
Db4-D5,B3-Dn4-B4/0.5,B3-D-B4/2,A3-A4/2,B3-D-B4/0.5
B3-B4/2,B3-A/2,B-E4-B4/0.5,A3-A4/2,B3-B4/2,Db-D5
Dn4-D5,A3-A4,B3-D4-B4/0.5,B3-B4/2,Db-D5/2,Dn4-D5
D4-D5,D4-D5/2,E-E5/2,G4-G5/0.5,Db4-D5/2,Dn4-D5/2
E4-E5,D4-D5,Db4-D5,B3-Dn4-B4/0.5,B3-B4/2,A3-A4/2
B3-D-B4/0.5,B3-B4/2,A3-A4/2,B3-E4-B4/0.5,A3-A4/2
B3-B4/2,Db-D5,Dn4-D5,A3-A4,B3-D4-G4-B4/0.33,B-G5
B-G/2,B-G/2,B-G/2,B-G/2,Gn4-E5,G-E,G-E,A-D5,A-D/2
A-D/2,A-D/2,A-D/2,A-Db,A-D,A-D,B-Gb5,B-G/2,B-G/2
B-G/2,B-G/2,Gn4-E,G-E,G-E,A-Dn,A-D/2,A-D/2,A-D/2
A-D/2,A-Db,A-D,A-D,B-Gb5,B-G/2,B-G/2,B-G/2,B-G/2
Gn4-E,G-E,G-E,A-Dn,A-D/2,A-D/2,A-D/2,A-D/2,A-Db
A-D,A-D,B-Gb5,B-G/2,B-G/2,B-G/2,B-G/2,Gn4-E,G-E
G-E,A-Dn,A-D/2,A-D/2,A-D/2,A-D/2,E4-Db,E-D,E-D
D4-B,Dn-B,E-B,Db-B,B3-B4,B,B,E-B,D-B,D-B,Dn-B,B
Db-B,Dn-B,B,Db-B,Dn-B,B,B,E-B,Db-B,D-B,Dn-B,B,Db-B
Dn-B,B,Db-B,Dn-B,B,B,E-B,Db-B,D-B,Dn-B,E-B
Gb-B/0.17,D-Gn/0.17,Gb3-B3-G4/0.33,G3-B-G4/0.33
G3-B-G4/0.33,G3-B-G4/0.33,G3-B-G4/0.33
G3-B-G4/0.33,G3-B-G4/0.33,G3-B-G4/0.33,D5-D6/0.33
Db5-D6/0.33,B4-B5/0.17,D5-D6/0.17,A-A5/0.33
D5-D6/0.33,Dn5-G5-D6/0.33,Db5-D6/0.33,B4-B5/0.17
E5-A-E6/0.17,G-G6/0.33,E5-E6/0.33,B3-Dn4-B4/0.33
Db-E4-D5/0.33,Dn4-G4-D5/0.17,Db4-E-D5/0.17
A3-D4-A4/0.33,D-E-D5/0.33,B3-Dn4-B4/0.33
Db-E-D5/0.33,Dn4-G-D5/0.17,G-A-G5/0.17
A-Db-A5/0.33,D-G-D6/0.33,B,B/2,B/2,B/2,B/2,Gn4-B
G-B/2,G-B/2,G-B/2,G-B/2,A4-B,B,A-B,E-B,E-B,E-B,B
B/2,B/2,B/2,B/2,G-B,G-B/2,G-B/2,G-B/2,G-B/2,A-B,B
A-B,E-B,E-B,E-B,B-Dn5,B-D/2,B-D/2,B-D/2,B-D/2,B-D
B-D/2,B-D/2,B-D/2,B-D/2,A-Db,A-D,A-D,E-B,E-B,E-B
B-Dn,B-D/2,B-D/2,B-D/2,B-D/2,B-D,B-D/2,B-D/2,B-D/2
B-D/2,A-Db,A-D,A-D,E-B,B3-B4,D4-D5,Dn4-Gb-D5/0.25
D4-D5,E-E5,G-A-G5/0.25,G4-G5,A-A5,E4-A4-Db-E5/0.25
Dn4-D5,Db4-D5,B3-E4-Ab-B4/0.25,B3-B4,D4-D5
Dn4-G4-D5/0.25,D4-D5,E-E5,G-An-G5/0.25,G4-G5,A-A5
B-D-B5/0.25,A4-A5,Db-D6,B4-B5/0.25,B4-B5,D5-D6
Dn5-D6/0.5,Db5-D6/0.5,B4-B5/0.5,A4-A5/0.5
Gn4-G5/0.5,Gb4-G5/0.5,E4-E5/0.25,Dn4-D5,G4-G5
E4-E5/0.2,D4-D5/2,Db4-D5/2,Dn4-D5/0.5,D4-D5/2
Db4-D5/2,Dn4-D5/0.5,Db4-D5/2,Dn4-D5/2,E4-E5,D4-D5
Db4-D5,B3-Dn4-B4/0.5,B3-D-B4/2,A3-A4/2,B3-D-B4/0.5

skyrim