Shinsekai Yori - Wareta Ringo (Taneda Risa) 🤯

BPM: 360
D4/24.7,G4-E/0.46,D-G-E/0.49,G/0.96,D,G3/0.48
D3/0.94,D4,A/1,Gb4/0.19,A-D-B2/0.46,A-D-B/0.49
E4/0.96,D,A/0.48,C/0.94,B3,Gn3/1,E/0.19
D-G4-E3/0.46,D-G-E/0.49,G/0.96,D,G3/0.48,D3/0.94
D4,A/1,Gb4/0.19,A-D-B2/0.46,A-D-B/0.49,E4/0.96,D
A/0.48,C/0.94,B3,Gn3/1,E/0.19,G4-E3/0.46
G-E-B-D/0.49,A4-G/0.96,D,G3/0.48,Gb4-D3/0.94,D4
A3/1,G/0.19,G-B2/0.46,G-B-D3-A/0.49,Gn-E4/0.96,D4
A/0.48,E-C/0.94,B3,G3/1,E/0.19,G4-E3/0.46
G-E-B-D/0.49,A4-G/0.96,D,B4-G3/0.48,Gb4-D3/0.94,D4
A3/1,G/0.19,G-B2/0.46,G-B-D3-A/0.49,Gn-E4/0.96,D4
A4-A3/0.48,E-C/0.94,B3,G3/1,E/0.19,G4-E3/0.46
G-E-B-D/0.49,A4-G/0.96,D,G3/0.48,Gb4-D3/0.94,D4
A3/1,G/0.96,Gn-G5/0.24,Gb4-G5-B2/0.46,B-D3-A/0.49
E5-E6-E4/0.96,D4,A/0.48,D5-D6-C/0.94,B3,Gn3/1
E/0.96,B4-B5/0.24,G4-E3/0.46,E-B3-D4/0.49
A4-G/0.96,D,B4-G3/0.48,Gb4-D3/0.94,D4,A3/1,G/0.19
G-B2/0.46,G-B-D3-A/0.49,Gn-E4/0.96,D4,A4-A3/0.48
E-C/0.94,B3,G3/1,E/0.19,B4-C5-E5-B5-A1-A2/0.31
G4-C-E-G5-A/0.32,A4-C-E-A5-C3-E3-G3/0.24
E4-G4-B4-E5-A2/0.49,C-E3-C4/0.96,B5/1,Bb/1,A5/0.94
E5-G5-A1-A2/0.31,A/0.32,C3-E3-G3/0.24,A/0.49
C-E-C4/0.49,A/0.48,Bn4-C5-E5-B5-C2-C3/0.31
G4-C5-E-G5-C3/0.32,A4-C5-E-A5-E3-G3-B3/0.24
C3/0.49,E-G-E4/0.96,G5/1,Gb/1,F5/0.94
C5-E5-C2-C3/0.31,C/0.32,E3-Gn3-B/0.24,C/0.49
E-G-E4/0.49,C/0.48,B4-C5-E5-B5-A1-A2/0.31
G4-C-E-G5-A/0.32,A4-C-E-A5-C3-E3-G3/0.24
E4-G4-B4-E5-A2/0.49,C-E3-C4/0.96,B5/1,Bb/1,A5/0.94
C5-E5-A1-A2/0.31,A/0.32,C3-E3-G3/0.24,A/0.49
D-D5-C-E-C4/0.49,E4-E5/0.48,G4-Bn4-G5-C2-C3/0.31
C/0.32,E4-G4-E5-E3-G3-B3/0.14,G4/1,Gb/1,F4/0.94
C4-E4-C2-C3/0.08,Gn3-E2-E3/1.42,B/1.49,D4/1.5
G4-D2-D3/1.5,B4/1.49,D5/1.37,B-B5-C2-C3/0.46
E/0.99,A4-A5/0.95,G3-B3-E4/0.96,D-D6,E3/1,B4/0.94
E5-G5-B5-C2-C3/0.48,E3/0.49,G3-B3-E4/0.49,E3/0.48
E4-G4-E5-C2-C3/0.46,C/0.49,Gb-A4-G5-D4-Gn3/0.49
C/0.48,G4-B4-G5-E4-G3/0.48,C/0.49
A-C5-A5-Gb4-Gn3/0.49,C3/0.48,B-E5-G5-B5-E2-E3/0.46
E/0.99,A4-A5/0.95,G3-B3-E4/0.96,D5-D6,E3/1,B4/0.94
E5-G5-B5-E2-E3/0.48,E/0.49,G3-B3-E4/0.49,E3/0.48
B4-D5-B5-E2-E3/0.46,E/0.49,A4-C5-A5-Gb4-B3/0.49
E/0.48,Gn-B4-G5-E4-B3/0.48,E3/0.49
A4-C-A5-D4-B/0.49,E/0.48,B4-E5-G-B5-C2-C3/0.46
E3/0.99,A4-A5/0.95,G3-B3-E4/0.96,D5-D6,E3/1
B4/0.94,E5-G5-B5-C2-C3/0.48,E3/0.49,G3-B3-E4/0.49
E3/0.48,E4-G4-E5-C2-C3/0.46,C/0.49
Gb-A4-G5-D4-Gn3/0.49,C/0.48,G4-B4-G5-E4-G3/0.48
C/0.49,A-C5-A5-Gb4-Gn3/0.49,C3/0.48
B-E5-G5-B5-E2-E3/0.46,E/0.99,A4-A5/0.95
v.2
BPM: 215
E3-D5-G5,E-D-G,G/1.8,D/2,G4,D4/1.8,D5/2,A4/1.8
F#5/2, , ,B3-A4-D5,B-A-D,E5/1.8,D5/2,A4,C4/1.8
B4/2,G4/1.8,E5, /1.8,G5/3,G/4,G/3
E3-D5-G5,E-D-G,G/1.8,D/2,G4,D4/1.8,D5/2,A4/1.8
F#5/2, , ,B3-A4-D5,B-A-D,E5/1.8,D5/2,A4,C4/1.8
B4/2,G4/1.8,E5, /1.8,G5/3,G/4,G/3
E3-D5-G5,E-D-G,G/1.8,D/2,G4,D4/1.8,D5/2,A4/1.8
F#5/2, , ,B3-A4-D5,B-A-D,E5/1.8,D5/2,A4,C4/1.8
B4/2,G4/1.8,E5, /1.8,G5/3,G/4,G/3
E3-D5-G5,E-D-G,G/1.8,D/2,G4,D4/1.8,D5/2,A4/1.8
F#5/2, , ,B3-A4-D5,B-A-D,E5/1.8,D5/2,A4,C4/1.8
B4/2,G4/1.8,E5/2, , 
E4-D5-G5,E-D-G,G5/1.8,D5/2,G4-A5,D4-F#5/1.8,D5/2
A4/1.8,F/2, , ,B3-A4-D5-F5,B-A-D-F,E5-F/1.8,D5/2
A4-G5,C4-E5/1.8,B4/2,G4/1.8,E5/2, , ,E4-D5-G5
E-D-G,G5-A5/1.8,D5/2,G4-B5,D4-F5/1.8,D5/2,A4/1.8
F5/2, , ,B3-A4-D5-F5,B-A-D-F,E5-F5/1.8,D5/2
A4-G5,C4-E5/1.8,B4/2,G4/1.8,E5/2, , 
E4-D5-G5,E-D-G,G5/1.8,D5/2,G4-A5,D4-F#5/1.8,D5/2
A4/1.8,F/2, , ,B3-A4-D5-F5,B-A-D-F,E5-F/1.8,D5/2
A4-G5,C4-E5/1.8,B4/2,G4/1.8,E5/2, , 
E4-D5-G5,E-D-G,G5-A5/1.8,D5/2,G4-B5,D4-F5/1.8
D5/2,A4/1.8,F5/2, , ,B3-A4-D5-F5,B-A-D-F,E5-F5/1.8
D5/2,A4-G5,C4-E5/1.8,B4/2,G4/1.8,E5/2, , 
A3-D5-B5/0.7,E4-D5-G5/0.7,B4-D5-A5, ,A4-D5-E5
B4/1.8,G6-B6/2,E4-F#6-Bb6/1.8,F6-A6/2,A3-E6-G6/0.7
E4/0.7,Bn4, ,A4,B,E4,C4-D5-B5/0.7,G4-D5-G5/0.7
B4-D5-A5, ,A4,B4/1.8,E6-G6/2,E4-D#6-F6/1.8,Dn-Fn/2
C4-C6-E6/0.7,G4/0.7,B4, ,A4,B4,E4,A3-D5-B5/0.7
E4-D5-G5/0.7,B4-D5-A5, ,A4-D5-E5,B4/1.8,G6-B6/2
E4-F#6-Bb6/1.8,F6-A6/2,A3-E6-G6/0.7,E4/0.7,Bn4, 
A4,B-D5,E4-E5,Fn3-B4-G5/0.7,C4/0.7,B4-E5, ,A4
B4/1.8,E6-G6/2,G4-D#6-F#6/1.8,Dn6-Fn6/2
F4-C5-C6-E6, , , ,B4/1.8,A4/2,G4/1.8,F#4/2,E4/1.8
D4/2,B3/1.8,C4/2,C3-C4-B5-E6-B6,E4/1.8,A5-A6/2
G4-B4-D5/1.8,E4/2,D6-D7/1.8,C3/2,C4-B5-B6,E4
G4-B4-D5,E4,C3-C4-G5-E6,E4,G4-B4-D5-A5-F#6/2,E4
C3/1.8,C4-G6-B5,E4,G4-B4-D5-C6-A6,E4
E3-E4-B5-D6-E6-B6,G4/1.8,A5-A6/2,B4-D5-F5/1.8,G4/2
D6-D7/1.8,E3/2,E4-B5-B6,G4,B4-D5-F5,G4,E3-E4-D6-B6
G4,B4-D5-F5-C6-A6/2,G4,E3/1.8,E4-B5-G6,G4
B4-D5-F5-C6-A6,G4,C3-C4-B5-E6-B6,E4/1.8,A5-A6/2
G4-B4-D5/1.8,E4/2,D6-D7/1.8,C3/2,C4-B5-B6,E4
G4-B4-D5,E4,C3-C4-G5-E6,E4,G4-B4-D5-A5-F#6/2,E4
C3/1.8,C4-G6-B5,E4,G4-B4-D5-C6-A6,E4
E3-E4-B5-D6-E6-B6,G4/1.8,A5-A6/2,B4-D5-F5/1.8,G4/2
D6-D7/1.8,E3/2,E4-B5-B6,G4,B4-D5-F5,G4,E3-E4-D6-B6
G4,B4-D5-F5C6-A6/2,G4,E3/1.8,E4-B5-G6,G4
B4-D5-F5-A5-F6,G4,A2-A3-B5-E6-B6,E4/1.8,A5-A6/2
A4-C#5/1.8,E4/2,G5-G6/1.8,A2/2,A3,E4,A4-C5-A5-A6
E4-E5-E6,A2-A3,E4-A5-C6-E6-G6,A4-C5/2,E4,A2/1.8
A3,E4,A4-C5-D5-D6,B2-B3-E5-E6,Cn3-C4-G5-G6
E4/1.8,G5-G6/2,G4-B4-C5/1.8,E4/2,E5-E6/1.8,C3/2,C4
E4,G4-B4-C5,E4/1.8,G/2,C3-C4-E-A4-E5, , , , , , , 

yori