FLCL - Little Busters 🎸

BPM: 215
C4-E4-G4-E5, ,E-G-C,E-G,G3-B3-D4-G5-G4,G5-D-B
A3-G4-B4-E5,F3-C4-A4-F5, ,C-A-F,C-A-F-F3,C-A-F5, 
F-A-C,F-A-C-F3,A3-G4-B4-E5,C4-E4-G4-E5, ,E-G-C
E-G,G3-B3-D4-G5-G4,G5-D-B,A3-G4-B4-D4
F3-C4-A4-F5, ,C-A-F,C-A-F-F3,C-A-F5, ,F-A-C
F-A-C-F3,A3-G4-B4-E5,C4-E4-E5,E-E4-C,E-E5-C-G4-C5
A3-D4-B4,B3-D4-D5,D-D4-B3,B-D-D5-G4,A3-D4-B4
A3-E4-C5-E5,E-C-A,C-E5-A-A4,D4-G4-B4,B3-G4-D5-G5
G3-B3-G5,G-G4-B,A3-G4-B4
F3-C4-A4-C5-F5, , , , , , , , , , , , , ,C5,D5
C4-E4-E5, ,C-E4-G4-G5,C-E,G3-B3-D5,G-B,E3-A3-D4-B4
F3-C4-C5, ,F3-C4-A4,F-C-F4,C-F3, ,F-C,F-C-F4-C5
E3-A3-D5,C4-E4-E5, ,C-E4-G4-G5,C-E,G3-B3-D5,G-B
E3-A3-D4-E5,F3-C4-F5, ,F3-C4-C5,F-C4-F4,C-F3, 
F-C,F-C-F4-C5,E3-A3-D5,C4-E4-E5,C-E4,C-E-G4-G5
A3-D4-D5,B3-D4-D5,B-D4,B-D-G4-E5,A3-D4-D5
A3-E4-C5,A-E,A-E-A4,A3-D4-B4,G3-B3,G-B
G-B-D4-B4-E5,A3-D4,F3-C4-F4-C5-F5, ,F4-F3-C4
C-F,C-F,C-F,C-F-F4,C-F3,C5-F5,C4-F3,F-C-F4,C-F3, 
C-F,C-F-F4-C5,A3-D4-G4-D5/2,A3-D4/2,C4-E4-E5, 
C-E4-G4-G5,C-E,G3-B3-D5,G-B,E3-A3-D4-B4
F3-C4-C5, ,F3-C4-A4,F-C-F4,C-F3, ,F-C,F-C-F4-C5
E3-A3-D5,C4-E4-E5, ,C-E4-G4-G5,C-E,G3-B3-D5,G-B
E3-A3-D4-E5,F3-C4-F5, ,F3-C4-C5,F-C4-F4,C-F3, 
F-C,F-C-F4-C5,E3-A3-D5,C4-E4-E5,C-E4,C-E-G4-G5
A3-D4-D5,B3-D4-D5,B-D4,B-D-G4-E5,A3-D4-D5
A3-E4-C5,A-E,A-E-A4,A3-D4-B4,G3-B3,G-B
G-B-D4-B4-E5,A3-D4,F3-C4-F4-C5-F5, ,F4-F3-C4
C-F,C-F,C-F,C-F-F4,C-F3,F3-C4-F4-F5,F-F3-C4
C-F4-A4,C-E4-G4-C5-E5, ,C4-E4,C-E-G4-C5,A3-D4-G4/2
A-D4/2,G3-B3-D4, ,G-B-D-G5,E5,G-G3-B3,G-B-E
G-B-G5-D,E3-A3-E,A3-E4-A4-G5, ,G-A-E-A3, ,A-E-A5
A3-E-E5,A-E4-A4,A3-D4-E5,F3-C4-F4-F5, 
F3-C-F4-E5, ,F3-C4-D5,F-C-C5,A3-D4-G4
C4-E4-G4-C5, ,C4-E4-D5,C-E-G4-C5-E5, ,C4-E4-G4
C-E-G,C-E-G-C5,C4-D4-G4,G3-B3-D4, ,G-B-D-G5,E5
G-G3-B,G-B-E,G-B-G5-D4,E3-A3-E5,A3-E4-A4-G5, 
A-E-A3-G,G,A-E-A5,A3-E-E5,A3-E4-A4,A3-E5-D4
F3-C4-F5, ,F3-C-F4-E5,F3-C,F-C-D5,F-C-C5,F-C4-F4
F3-C-C5, ,F-C4,F-C-F4,C-F3-C5,F-C-C4-F4,F3-C-B4
F-C-C4-C5,A3-D4-B4/2,A-D4/2
G3-D4-G4-C5,B4,G-D-G3, , ,F3-C4-F4,F-C-F3,D4-G4
G3-D4-G4,D-G3,D-G-G4,D-G3,D-A3-G4,F3-C4-F4-C5
C-F-C4-F3,G3-D4-G4-B4, ,G3-D4,G-D-G4,G3-D-A4,G4
G3-D4-G4,G-D-G3,G-D-G4, ,G3,G-D4-G4,G3-D
G-D-G4,G3-D,G-D-G4-C5,D4-G4-B4-D5/2,A3-D4/2
C4-E4-E5, ,C-E4-G4-G5,C-E,G3-B3-D5,G-B
E3-A3-D4-B4,F3-C4-C5, ,F3-C4-A4,F-C-F4,C-F3, 
F-C,F-C-F4-C5,E3-A3-D5,C4-E4-E5, ,C-E4-G4-G5
C-E,G3-B3-D5,G-B,E3-A3-D4-E5,F3-C4-F5, 
F3-C4-C5,F-C4-F4,C-F3, ,F-C,F-C-F4-C5,E3-A3-D5
C4-E4-E5,C-E4,C-E-G4-G5,A3-D4-D5,B3-D4-D5,B-D4
B-D-G4-E5,A3-D4-D5,A3-E4-C5,A-E,A-E-A4,A3-D4-B4
G3-B3,G-B,G-B-D4-B4-E5,A3-D4,F3-C4-F4-C5-F5, 
F4-F3-C4,C-F,C-F,C-F,C-F-F4,C-F3,F3-C4-F4-F5
F-F3-C4,C-F4-A4,C-E4-G4-C5-E5, ,C4-E4,C-E-G4-C5
A3-D4-G4-A5/2,A3-D4/2,G3-B3-D4-G4, ,G4-B3-G5, 
G3-B3-D4,G-B-D,G-B4-D-Cn5,A4-A3-D4-G4,A3-E4-C5-E5
C-E,A3-E4-A4,A3-E4,A-E,A-E,A-E-A4,A3-E-G3/3
A3/3, /2,F3-C4-A3,C4,F-C4-F4-E4, ,F3-C4-G4
F-C-A4,E3-A3-D4-C5,C4-E4-D5-F5,C4-E4,C-E-C5-E5
C4-E4-G4-D5-F5,C-E-E5-G5,C-E4,C-E,C-E-G4
A3-D4-A5-C6,G3-B3-A5-C6, ,G-B-D4-A-C,G5-B5
G3-B3,G-B,G-B-D-B5-D6,A3-D4,A3-E4-B5-D6,A5-C6
A3-E4-A4,A3-E-C6-E6, ,A3-E4,A-E-A4-C6-E6,A3-D4
F3-C4-A4,C5,F-C4-F4-D5/2,C5/2,A4,F3-C4-C5
F-C4-D5,F-C-F4-C5,F3-C4-D5,F3-C4-E5,F-C4-G5
F3-C4-F4,F3-C-E4,G5-F-C,F-C,A3-D4-G4
G3-D4-G4-E6-F#6, ,G3-D4,G-D-G4,G3-D4,G-D
Fn3-C4-F4,F3-C,G3-D4-G4-G6-A6, ,G3-D4,G-D-G4
G3-D,G-D,G-D,G-D-G4,A3-D4/2,A-D/2
C4-E4-G4, ,C-E-G-C5,C4-E4,G3-B3,G-B,E3-A3-D4
F3-C4, ,F-C,F-C-F4,F3-C, ,F-C,F-C-F4,E3-A3
C4-E4-G4, ,C-E-G,C4-E4,G3-B3,G-B,E3-A3-D4
F3-C4, ,F-C,F-C-F4,F3-C, ,F-C,F-C-F4,E3-A3
C4-E4, ,C-E-G4, ,B3-D4,B-D,B-D-G4,A3
A3-E4,A-E,A-E-A4,A3-D4,G3-B3,G-B,G-B-D4,A3-D4
F3-C4-F4, ,F-C-F3, ,F-C-F4, ,F-C,F3
F3-C4-F4,F-C-F3,E3-A3,C4-E4-G4, , , , , , , , , , 

flcl

2 симпатии

Lukas за фури-кури